Czy sprzedaż posiłków uczniom przez szkolną stołówkę jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług

Autor: Urząd Skarbowy w Sanoku
Sygnatura: US-PP/443/78/04
Hasła tematyczne: usługi edukacyjne, stołówka szkolna
Data dodania: 08/12/2004

Szkoła zwróciła się w dniu 17.11.2004 r. z zapytaniem o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącym ustawy z dnia 11.03.2004 r. Szkoła w złożonym piśmie przedstawiając zapytanie informuje, iż jest szkołą publiczną podlegającą pod Urząd Miasta i Gminy. Prowadzona przez szkołę stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością szkoły. Stołówka prowadzona jest przez pracowników szkoły i korzystają z niej tylko uczniowie szkoły. Należność za obiady pokrywają rodzice a dzieciom z rodzin wielodzietnych i źle sytuowanych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Cała odpłatność za obiady przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do stołówki. Szkoła nie prowadzi sprzedaży na zewnątrz i nie uzyskuje żadnych dochodów związanych z prowadzeniem stołówki. Urząd Statystyczny w Łodzi na wniosek szkoły wydał opinię odnośnie klasyfikacji świadczonych przez szkołę usług stołówkowych ustalając, iż mieszczą się one w: PKWiU 80.10.12-00.00 - usługi szkolnictwa podstawowego, włączając szkolnictwo specjalne. Wobec czego szkoła wnosi o informację czy sprzedaż posiłków uczniom przez szkolną stołówkę jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym zapytaniem z dnia 10.11.2004 r. - data wpływu 17.11.2004 r. - dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. Ponieważ usługi świadczone przez stołówkę należącą do szkoły i prowadzoną przez pracowników szkoły polegającą na żywieniu własnych uczniów i pracowników zakwalifikowane zostały przez Urząd Statystyczny w Łodzi do grupy usług w zakresie edukacji 80.10.12-00.00, wobec czego mieszczą się w poz. 7 załącznika nr 4 do cyt. ustawy i będą usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług.