W dniu 3.07.03 r. nabyliśmy na własne potrzeby mieszkaniowe za kwotę 360.000zł 4/5 udziałów w zabudowanej nieruchomość. W celu sfinalizowania tej inwestycji zawarliśmy z Bakiem umowę kredytu hipotecznego w wysokości 113250CHF ( równowartość

Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
Sygnatura: US32/IPDG PS/415/39/2004
Hasła tematyczne: nabycie nieruchomości, zakup mieszkania, sprzedaż nieruchomości
Data dodania: 21/12/2004

Pismem z dnia 02.12.2004 r. zwrócili się Państwo o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym w dniu 3 lipca 2003 r. nabyli Państwo na własne potrzeby mieszkaniowe 4/5 udziałów w zabudowanej nieruchomości.

Zakup, w znaczącej części sfinansowano z uzyskanego w banku, kredytu hipotecznego w wys. 113.250 CHF, spłatę którego rozłożono na 30 lat.

Na dzień 30.11.2004 r. kwota wraz z odsetkami pozostała do spłacenia wynosiła 109.702 CHF.

Oświadczają Państwo, iż nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na obrocie nieruchomościami.

W chwili obecnej rozważają Państwo możliwość sprzedaży całości bądź części udziałów w w/w nieruchomości, a uzyskany przychód zamierzają Państwo przeznaczyć na spłatę pozostałej części kredytu.

W oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jak również interpretację Ministra Finansów w tym zakresie, przedstawiają Państwo swoje stanowisko w sprawie, zgodnie z którym przychód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na jej zakup nie będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od sprzedaży.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r. poz. 926 ze zm.) informuje iż podziela stanowisko Państwa w sprawie.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. źródłem przychodów jest odpłatne zbycie m. in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W myśl przepisu art. 28 ust. 2 w/w ustawy podatek od przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) - c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Podatek ten płatny jest bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, chyba że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) - c) wydatkuje nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit.a) lub lit.e), tj.:
a) na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego , jego części lub udziału w takim budynku , lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w taki lokalu , a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem ,
- nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie , prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie , prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego , położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki , a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a) w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przeddniem uzyskania tych przychodów.

W myśl art. 21 ust. 2a przepis art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26 b w/w ustawy.

Zatem stanowisko przedstawione przez Państwa w zapytaniu, należy uznać za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi w 2004 r. przepisami podatkowymi.