Czy osoba będąca współwłaścicielem lokalu mieszkalnego może skorzystać z ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn otrzymując w darowiźnie budynek mieszkalny

Autor: Urząd Skarbowy w Zgierzu
Sygnatura: IV-436/1/2004
Hasła tematyczne: ulga indywidualna
Data dodania: 30/04/2004

W odpowiedzi na pismo skierowane do Urzędu Skarbowego w Zgierzu w sprawie stosowania przepisów art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa informuje:

Ulga podatkowa przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. są obywatelami polskimi lub posiadają miejsce stałego pobytu w Polsce,
  2. nabywca nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, bądź będąc nim (właścicielem) przeniesie własność na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy. Poza tym nabywca nie może dysponować spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub być właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a w razie dysponowania tymi prawami przekaże je zstępnym lub przekaże do dyspozycji spółdzielni w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego,
  3. nabywca nie może być najemcą lokalu lub budynku, lub będąc nim rozwiąże umowę najmu,
  4. nabywca ma obowiązek zamieszkiwania w nabytym lokalu lub budynku przez co najmniej 5 lat.

Z opisanej w piśmie sytuacji wynika, że jest Pan wyłącznie współwłaścicielem dotychczas zajmowanego mieszkania, wobec czego warunek wymagany w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy Pana nie dotyczy.

Oznacza to, że może Pan i Pana żona skorzystać z ulgi mieszkaniowej w nabytym w drodze darowizny budynku mieszkalnym z zachowaniem warunku 5-letniego w nim zamieszkiwania.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że przewidziane w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn ulgi przysługują w wysokości proporcjonalnej do wielkości udziału będącego przedmiotem dziedziczenia lub darowizny.