Zapytanie w przedmiocie miejsca dokonania odczytu pamięci kasy fiskalnej w przypadku likwidacji jednego z punktów prowadzenia działalności gospodarczej

Autor: Urząd Skarbowy w Zamościu
Sygnatura: POIV/443-10/04
Hasła tematyczne: likwidacja, kasa rejestrująca
Data dodania: 25/03/2004

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2003 r. znak F/90TZ/04 uzupełnione pismem z dnia 12.03.2004 r. znak F/102TZ/04 uprzejmie wyjaśniam:
Stosownie do zapisu § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym odpowiadać muszą kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.) zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym wymaga dokonania czynności określonych w załączniku nr 4 do tego rozporządzenia. Czynności te to odczytanie zawartości pamięci kasy fiskalnej przez serwisanta w obecności pracownika urzędy skarbowego i sporządzenie protokołu według wzoru określonego w załączniku. Protokół powinien być sporządzony w czterech egzemplarzach, po jednym dla użytkownika i wykonującego serwis oraz dwa egzemplarze dla urzędu skarbowego. Jednocześnie przepisy w/w rozporządzenia nie zawierają ograniczeń odnoszących się do miejsca dokonania przedmiotowego odczytu.
Wobec powyższego zdaniem tut. organu podatkowego istnieje możliwość odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej tak w miejscu jej użytkowania jak i siedzibie serwisu czy urzędzie skarbowym. Czynności te winny jednakże zostać poprzedzone wcześniejszym ustaleniem z serwisem i organem podatkowym daty i miejsca dokonania odczytu.