Czy opłata ewidencyjna pobierana z tytułu wpisu do dowodu rejestracyjnego terminu kolejnego badania technicznego pojazdu stanowi dochód z prowadzonej działalności gospodarczej i powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej

Autor: Urząd Skarbowy w Zamościu
Sygnatura: POIV/443-12/04
Hasła tematyczne: czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, kasa rejestrująca, ewidencja, obrót
Data dodania: 18/05/2004


W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2004 r. znak SFK/800/2004 uzupełnione pismem z dnia 14.04.2004 znak SFK/2004 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opłaty ewidencyjnej z tytułu wpisu do dowodu rejestracyjnego terminu kolejnego badania technicznego pojazdu uprzejmie informuję:
Zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności określone w art. 2. W katalogu czynności określonych w tym przepisie nie zostały wymienione opłaty pobierane z związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów publikowanych w dziennikach ustaw, które stanowią realizację polityki finansowej państwa. Jak wynika z treści art. 80d ust. 3 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) opłata ewidencyjna stanowi przychód środka specjalnego będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
W związku z powyższym pobór na mocy w/w ustawy Prawo o ruchu drogowym, przedmiotowej opłaty ewidencyjnej nie stanowi czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i tym samym w myśl przepisów art. 15 ust. 1 w/w ustawy o VAT nie stanowi obrotu w rozumieniu przepisów tej ustawy.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 w/w ustawy podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Skoro zatem przedmiotowa opłata nie stanowi obrotu podatnika nie podlega ewidencjonowaniu za pomocą kas fiskalnych.
Przedstawione powyżej uregulowania nie uległy zmianie na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).