Wpłaty z zysku.

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Sygnatura: IBPB3/423-279/07/PP
Hasła tematyczne: sprzedaż masy upadłościowej, wpłaty z zysku
Data dodania: 08/02/2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 9 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej wpłat z zysku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wpłat z zysku jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w upadłości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Syndyk masy upadłości jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dokonał sprzedaży w rozumieniu art. 55#185; Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwa Spółki Akcyjnej oraz innych nieruchomości i ruchomości wyłączonych ze składu przedsiębiorstwa. W wyniku tej sprzedaży osiągnięto zysk rachunkowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy syndyk masy upadłości jednoosobowej spółki Skarbu Państwa obowiązany jest do uiszczenia wpłaty z zysku powstałego ze sprzedaży masy upadłości...

Zdaniem wnioskodawcy sklasyfikowanie środków pieniężnych uzyskanych w upadłościowej likwidacji do kategorii zysku jest sprzeczne nie tylko z powszechnie rozumianym pojęciem zysku, ale również z ekonomicznym znaczeniem tego pojęcia. Przysporzenia powstałe w wyniku upadłościowej likwidacji mają inny cel i przeznaczenie niż dochody uzyskane przez normalnie funkcjonujące gospodarcze jednostki organizacyjne. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1995r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa do zysku powstałego w wyniku likwidacji masy upadłości stwarzałoby uprzywilejowaną pozycję dla praw majątkowych Skarbu Państwa z pokrzywdzeniem pozostałych wierzycieli.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995r. Nr 154, poz. 792 ze zm.) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa. Obowiązek ten ciąży na w/w spółkach przez cały okres ich bytu nie wyłączając okresu postępowania upadłościowego. Katalog zwolnień i wyłączeń określony w art. 3, art. 5 i art. 7 w/w ustawy ma charakter zamknięty i nie obejmuje spółek w upadłości.Zgodnie z art. 477 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) w przypadku upadłości spółki, jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru. Moment wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego jest więc chwilą w której kończy swój byt spółka. Do tego momentu wszystkie ustawowe obowiązki powinny być przez Spółkę wykonywane. Dotyczy to również ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa danin publicznych jakimi są wpłaty z zysku.

Zgodnie z art. 342 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003r. Nr 60, poz. 535 ze zm.) m.in. podatki i inne daniny publiczne należą do drugiej kategorii kolejności zaspokajania. Powołany przepis wyraźnie wylicza w kategorii uprzywilejowanej – podatki i inne daniny publiczne, które będą zaspokajane przez syndyka z funduszów masy upadłości, czyli z kwot uzyskanych z likwidacji majątku. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55#185; Kodeksu cywilnego oraz innych nieruchomości i ruchomości wyłączonych ze składu przedsiębiorstwa, nie skutkuje zakończeniem bytu przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.Zatem, jeżeli jednoosobowa spółka Skarbu Państwa w upadłości osiąga zysk, to winna dokonać wpłat z zysku do budżetu państwa na zasadach określonych w w/w ustawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.