czy spłata wierzytelności wobec firmy leasingowej, dokonana po kradzieży przedmiotu leasingu, jest kosztem uzyskania przychodów oraz w jakim momencie koszt ten winien zostać zaksięgowany

Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
Sygnatura: SD-K-415/109/04
Hasła tematyczne: kradzież składników majątkowych, leasing
Data dodania: 31/08/2004

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych. W 2000r. podatnik zawarł umowę leasingu, którego przedmiotem był samochód marki ZZ.W 2001r. dokonano kradzieży w/w pojazdu, połączonej z rozbojem. W trakcie tego zdarzenia odebrano kierowcy kluczyki, grożąc mu bronią palną. Ze względu na brak dwóch kompletów kluczyków ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. W związku z utratą przedmiotu leasingu firma leasingowa postawiła w stan wymagalności całą wartość wierzytelności należnej jej z tytułu zawartej umowy. W 2002r. leasingodawca wystawił notę księgową na kwotę 0000 tytułem rozliczenia umowy leasingu. Kwota powyższa nie została uregulowana, ze względu na toczące się postępowanie procesowe oraz trwające negocjacje z firmą leasingową. W 2003r. zawarto porozumienie między podatnikiem a firmą leasingową, w sprawie spłaty należności. Podatnik zobowiązał się spłacić zadłużenie w 35 miesięcznych ratach. Zdaniem podatnika "pokrycie tej należności, to koszt dodatkowy i łącznie z ratami leasingowymi stanowi koszt korzystania z samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu". Ponadto podatnik twierdzi, iż spłata należności wobec firmy leasingowej winna być ujęta jako koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia wydatków, to znaczy sukcesywnie w momencie spłaty poszczególnych rat, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Naczelnik tutejszego organu podatkowego informuje, że nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem.Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła, zgodnie z treścią art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zmianami), są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.Taka regulacja oznacza, że możliwość zaliczenia określonego wydatku (kosztu), nie wyłączonego z mocy przepisu art. 23 do kosztów uzyskania przychodów, zależna jest od wykazania przez podatnika istnienia związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem.

Ponoszone przez podatnika wydatki z tytułu umowy leasingowej pozostawały w bezpośrednim związku przyczynowym z uzyskiwanymi przychodami, dopóki podatnik miał możliwość korzystania z przedmiotu tej umowy. Utrata samochodu, niezależnie od okoliczności w jakich nastąpiła, pozbawia możliwości korzystania z przedmiotu umowy leasingu, a zatem i uzyskiwania przychodów w następstwie jego używania. Analogiczne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny z wyroku z dnia 03 marca 1999r. o sygnaturze SA/Sz 1125/98.

Powyższe oznacza, że wydatków z tytułu spłaty należności wynikających z umowy leasingu jak również opłat tytułem rozliczenia tej umowy, ponoszonych już po utracie przedmiotu leasingu, nie można uznać za poniesione w celu osiągnięcia przychodów, skoro były wydatkami z tytułu użytkowania samochodu, którym podatnik już nie dysponuje. Wydatki te nie stanowią zatem kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności.