Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż środka trwałego, który spółka wykorzystywała do działalności zwolnionej od podatku

Autor: Zachodniopomorski Urząd Skarbowy
Sygnatura: PO-3/423/434/MZ/04
Hasła tematyczne: działalność rolnicza, zwolnienia przedmiotowe, środek trwały, opodatkowanie dochodu, sprzedaż gruntów
Data dodania: 13/09/2004

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą. Przychody uzyskiwane z tej działalności nie podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, co wynika bezpośrednio z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Spółka posiada majątek trwały w postaci gruntów, budynków gospodarczych, maszyn i urządzeń służących działalności rolniczej. Od środków trawałych (oprócz gruntów) dokonuje odpisów amortyzacyjnych, gdyż ustawa o rachunkowości nie wyłącza z obowiązku amortyzowania środków trwałych służących działalności rolniczej. Spółka ma zatem obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych na ogólnych zasadach, ale wyłącznie dla celów bilansowych. Odpisy amortyzacyjne od takich środków trwałych nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, gdyż przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka pyta, czy w momencie sprzedaży środków trwałych, uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na tle powyższych okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż skoro odpisy amortyzacyjne od środków trwałych służących działalności rolniczej nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, gdyż przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, to analogicznie sprzedaż tychże środków trwałych, nie będzie stanowiła dochodu do opodatkowania dla spółki rolniczej.

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie normy prawa podatkowego zawarte w: art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 7 ust. 1 - 3, art. 12 ust. 3 i art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z e zm.).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej. Pojęcie "działalności rolniczej" - dla celów podatku dochodowego - zostało określone w art. 2 ust. 2, zgodnie z którym działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo - fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  • miesiąc - w przypadku roślin,
  • 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
  • 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  • 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Wynika z powyższego, iż działalnością rolniczą jest jedynie produkcja roślinna i zwierzęca i tylko do przychodów uzyskanych z tej działalności (produkcji rolnej) nie stosuje się przepisów powołanej ustawy, o czym już wspomniano uprzednio.

Przepisów ustawy zgodnie z art. 2 ust. 1 nie stosuje się do:

  •  przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e,
  • przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
  • przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Przychody uzyskiwane spoza wymienionego katalogu, wskazane w art. 12 ustawy podlegają zatem przepisom ustawy i w każdym przypadku uznawane są za działalność pozarolniczą. Przychody ze sprzedaży środków trwałych, o które pyta podatnik zostały wymienione w art. 12 ust. 3 tej ustawy, w myśl którego za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

Ustalenia dochodu ze źródeł przychodów innych niż działalność rolnicza należy dokonać w oparciu o art. 7 ust. 1 - 3 ustawy. Oznacza to, iż dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 ustawy, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Określony w ten sposób dochód nie zawsze będzie dochodem podlegającym opodatkowaniu. W sytuacji, gdy Spółka, ustalony w ten sposób dochód przeznaczy na działalność rolniczą będzie on podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych przy zachowaniu warunków określonych w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy. Stanowi on, iż wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12 - 14 ustawy, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60 % przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

Oznacza to, że jeżeli Spółka uzyska przychód ze sprzedaży przedmiotowego środka trwałego i przeznaczy powstały z tego tytułu dochód na działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy - przy spełnieniu wymaganego wskaźnika udziału przychodu z działalności rolniczej w ogólnym przychodzie osiągniętym w roku poprzedzającym rok podatkowy - to dochód ten będzie wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.