Czy otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy pomoc finansowa stanowi przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak, to czy w rozliczeniu miesięcznym PIT-5, czy też w rozliczeniu rocznym PIT-36

Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
Sygnatura: IA-415/14/05
Hasła tematyczne: źródła przychodu, opodatkowanie dochodów, Fundusz Pracy, zaniechanie poboru podatku
Data dodania: 07/07/2005

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2005-04-12 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przyznanej Pani z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi, jednorazowej pomocy finansowej w kwocie 9.900,00zł.(słownie:dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) na pokrycie wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(j.t.Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym przez Panią wniosku z dnia 2005-04-12 ( data doręczenia do tutejszego organu podatkowego:2005-04-12).

Pismem z dnia 2005-04-12, które zostało przez Panią uzupełnione w dniu 2005-05-19 i w dniu 2005-06-23 (daty doręczeń do tut. organu podatkowego) zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z wnioskiem, dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w związku z przyznaniem Pani z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi, jednorazowej pomocy finansowej w kwocie 9.900,00zł.(słownie:dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) na pokrycie wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży.Dokumentem stwierdzającym przyznanie w/w pomocy finansowej była umowa nr ,,X" o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, która została zawarta w dniu ,,Y" i podpisana przez Panią oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 2 w Łodzi, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi.

W/w umowa zobowiązywała Panią do wykorzystania przyznanych środków pieniężnych zgodnie z celem na który zostały one przyznane i do czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej tj. do dnia 18.04.2005r.Kwota w wysokości 9.900,00 zł. została Pani wypłacona w dniu 07.04.2005r.Przedmiotowa pomoc finansowa została Pani przyznana na podstawie przepisów niżej wymienionych aktów prawnych:

  1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.),
  2. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej,konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018).

  3. Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że działalność gospodarczą rozpocznie Pani w dniu 18.04.2005r. na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr ,,X" z dnia ,,Y", wystawionego przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Opodatkowana będzie Pani w formie zasad ogólnych i w związku z tym faktem zaprowadzi Pani podatkową księgę przychodów i rozchodów.Zbieg terminów rozpoczęcia działalności gospodarczej i wykorzystania środków przyznanych Pani z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi spowodował, że wszystkie faktury dotyczące zakupu wyposażenia sklepu i zakupu towarów przeznaczonych do sprzedaży, zostały wystawione na Pani nazwisko - jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.Na tle powyższych okoliczności faktycznych zapytała Pani, czy otrzymana z PUP pomoc stanowi przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak,to czy w rozliczeniu miesięcznym PIT-5,czy też w rozliczeniu rocznym PIT-36?"
Przedstawiając własne stanowisko w sprawie stwierdziła Pani, że ,,przedmiotowa refundacja stanowi Pani przychód, konieczny do wykazania w deklaracji PIT-5 (po dopisaniu do przychodów z działalności gospodarczej)"".

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie , po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 wyżej powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, udziela poniższej interpretacji.Zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.), starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 pkt 36 w/w ustawy stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o staroście, oznacza to również prezydenta miasta na prawach powiatu, sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy).

Szczegółowe zasady przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej określają, przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu srodków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018).

Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.W związku z powyższym przyznane Pani jednorazowo z Funduszu Pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej będą stanowiły dla Pani przychód z innych źródeł o których stanowi art. 10 ust. 1 pkt 9, w związku z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu, gdyż nie mieści się on w dyspozycji przepisów normujących zwolnienia przedmiotowe zawarte w art. 21, 52, 52a i 52c w/w ustawy.

Jednakże z uwagi na fakt, że w dniu 25.04.2005r. Minister Finansów skorzystał z przysługującego mu prawa zawartego w art.22 § 1 pkt 1 wyżej powołanej ustawy Ordynacja podatkowa i wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów), które zostało opublikowane w dniu 27.04.2005r.(Dz. U. Nr 70, poz. 630) , gdzie zaniechał (zgodnie z § 1 powyższego rozporządzenia) ,,poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanych bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz.U. Nr 196, poz. 2018), stanowiących pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001) i udzielonych zgodnie z przepisami tego rozporządzenia"", przyznane Pani jednorazowo środki z Fuduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

    Jedynie dla porządku zauważyć należy, że wymieniony w wyżej przytoczonym rozporządzeniu Ministra Finansów § 1 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004r. (wyżej powoływanego) stanowi, że przedmiotowe rozporządzenie określa:
  1. § 1 pkt 1 lit. b - warunki i tryb dokonania przez starostę ze środków Funduszu Pracy przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  2. § 1 pkt 1 lit. c - warunki i tryb dokonania przez starostę ze środków Funduszu Pracy refundacji bezrobotnemu kosztów pomocy prawnej,konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej, o której mowa w lit. b.
    Fakt, że przyznane Pani jednorazowo środki z Funduszu Pracy zostały wypłacone w dniu 07.04.2005r. nie narusza § 2 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2005r., ponieważ stanowi on expressis verbis, że zaniechanie podatku dochodowego od osób fizycznych ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2005r.

Konkludując, stwierdzić należy, że jednorazowa pomoc finansowa w kwocie 9.900,00zł.(słownie:dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) przyznana Pani z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi, na pokrycie wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowi Pani przychód z innych źródeł na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9, w związku z art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , w stosunku do którego na podstawie § 1 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.04.2005r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów), zaniechano poboru powyższego podatku.W związku z powyższym brak jest przesłanek do wykazania przedmiotowego źródła przychodu w zeznaniu podatkowym PIT-36 za rok 2005.

Ponieważ przepisy prawa podatkowego należy wykładać ściśle oraz zgodnie z ich literalnym brzmieniem, zauważyć należy, że przychody otrzymane przed dniem rozpoczęcia przez Panią działalności gospodarczej nie mogą stanowić przychodu z tej działalności w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że ,,przychodem z działalności gospodarczej są również: dotacje,subwencje,dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem,zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych", gdyż zgodnie z art. 5a pkt 6 , ilekroć w przedmiotowej ustawie jest mowa o pozarolniczej działalności gospodarczej, ,,oznacza to działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły,prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9" - ponieważ w dniu otrzymania środków z Funduszu Pracy tj. dniu 7.04.2005r. nie wykonywała Pani działalności gospodarczej.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej miało nastąpić dopiero w dniu 18.04.2005r.
Nadmieniam, że w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy i zaniechaniem poboru podatku w ramach pomocy de minimis, należy pamiętać, że w przypadku kolejnych przyznawanych ulg dla przedsiębiorcy wartość tej pomocy powinna być wykazana w oświadczeniu o korzystaniu z pomocy publicznej na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).
Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsze postanowienie zawiera interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dla określonego w przedmiotowym wniosku stanu faktycznego i w stanie prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia zdarzenia.Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa