Czy różnica między kwotą ustaloną przez władze uczelni, a umorzoną częścią opłaty za studia jest przychodem dla studenta

Autor: Urząd Skarbowy w Krośnie
Sygnatura: PDP 4211/IN/PIT/18/2005
Hasła tematyczne: zwolnienie, studenci, opłata za studia
Data dodania: 30/06/2005

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 9 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.06.2005 r. (znak: PWSZ 342/05) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Pismem z dnia 16.06.2005 r. P. w K., działając jako płatnik, zwróciła się z wnioskiem do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie - "czy różnica między kwotą ustaloną przez władze uczelni, a umorzoną częścią opłaty za studia jest przychodem dla studenta". Przedstawiając stan faktyczny P. poinformowała, iż kształci studentów w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Za studia w trybie zaocznym i wieczorowym uczelnia pobiera opłaty (podstawa prawna: art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26.06.1997 r.). Wysokość opłaty z powyższego tytułu w danym roku akademickim zatwierdza senat uczelni. Studenci, powołując się na trudną sytuację materialną, składają podania o częściowe umorzenie opłat za studia z przyczyn ekonomicznych. W przypadku udokumentowania przez studenta trudnej sytuacji materialnej ww. wnioski są rozpatrywane przez uczelnię pozytywnie. Zdaniem wnioskodawcy kwota umorzonej części opłaty za studia stanowi dla studenta przychód, który należy wykazać w informacji PIT-8C.

Uwzględniając powyższy wniosek oraz biorąc pod uwagę, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę, informuje, iż stanowisko tut. organu podatkowego w przedmiocie zapytania jest następujące:

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w zapisie art. 9 ust. 1 określa, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Odrębnymi przepisami mającymi zastosowanie w powyższym przypadku regulującymi przedmiot zapytania jest:

  • ustawa z dnia 26.06.1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 ze zm.),
  • ustawa z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.08.1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 ze zm.).

Zgodnie z zapisem art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.06.1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, uczelnia zawodowa może uzyskiwać środki finansowe między innymi z opłat za zajęcia dydaktyczne. W myśl art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, państwowa uczelnia zawodowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla uczelni funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym. Ustawa o szkolnictwie wyższym pozwala władzom uczelni na podjęcie decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcia dydaktyczne w uczelni państwowej, o której mowa w § 11 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.08.1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 ze zm.). Decyzja w sprawie zwolnienia, ma w tym wypadku charakter świadczenia pomocy materialnej przyznanej studentowi. Uwzględniając powyższe, tego rodzaju świadczenie, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W powyższym przypadku nie występuje obowiązek sporządzania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych wg wzoru PIT-8C.

Uwzględniając ww. przepisy oraz uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie informuje, iż stanowisko wnioskodawcy w przedmiocie zapytania jest nieprawidłowe.

Powyższa interpretacja:

  • dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem zapytania,
  • nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.