W nawiązaniu do pisma Urzędu Celnego sygn. akt 361000-PA-910-573/04 z dnia 20.08.2004 r. w sprawie uzupełnienia zapytania poprzez przedstawienie wyczerpującego stanu faktycznego oraz zajęcie własnego stanowiska, poniżej przedstawiamy stan faktyczny

Autor: Urząd Celny I w Łodzi
Sygnatura: 361000-PA-910-573/04
Hasła tematyczne: zawieszenie poboru akcyzy, wyroby akcyzowe zharmonizowane, skład podatkowy
Data dodania: 12/10/2004

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi w odpowiedzi na zapytanie złożone w Państwa piśmie nr L.dz. 573/04 z dnia 19 lipca 2004 r. ( wpływ do kancelarii tut. Urzędu 21.07/2004 r. ) uzupełnione pismem z dnia 02.09.2004 r. ( wpływ 06.09.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuję co następuje: Stan faktyczny - podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na konfekcjonowaniu i dystrybucji olejów smarowych oraz zamierza produkować oleje na licencji firmy niemieckiej. Ponadto podatnik zamierza również produkować płyn do spryskiwaczy samochodowych na bazie alkoholuetylowego skażonego.

Pytanie 1a i 1b: zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. 29, poz. 257 ze zm. ) skład podatkowy to miejsce określone w zewoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu (...), w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z ustalonymi warunkami. Natomiast zgodnie z pkt 13 zarejestrowany handlowiec to podmiot, któremu wydano zezwoleniena nabywanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z innego państwa członkowskiego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wobec powyższego przy zakupie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą nie ma zastosowania procedura zawieszonego poboru akcyzy i tym samym nie ma podstaw do ubiegania się o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub działalności jako zarejestrowany handlowiec.

Pytanie 2 i 3: zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Przez przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, w świetle ustawy o podatku akcyzowym, należy rozumieć ogół procesów technologicznych, jakim poddano ten wyrób, w wyniku których otrzymano inny wyrób akcyzowy zharmonizowany, o innych właściwościach fizyko chemicznych. W związku z powyższym podmiot, który nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane w celu zużycia ich do produkcji nie będącego wyrobem akcyzowym zharmonizowanym, nie musi być składem podatkowym. Obowiązek produkcji i przetwarzania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyłącznie w składzie podatkowym jest niezależny od tego czy produkcja bądż przetwarzanie dotyczy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wytwarzanych przy wykorzystaniu innych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których akcyza została już zapłacona bądź wyrobów akcyzowych akcyzowych zharmonizowanych, które są zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Pytanie 4: przy zakupie towarów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą nie są przewidziane żadne specjalne procedury.

Pytanie 5: zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego dołącza się plan składu podatkowego ( art. 32 ust. 3 ). Zezwolenie zawiera w szczególności wskazanie miejsc, w których będzie prowadzona działalność wraz z numerami akcyzowymi ( art. 33 pkt 4 ). Rozporządzenie Ministra Finansów z 01.03.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych określa warunki prowadzenia składów podatkowych oraz miejsca, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane będą magazynowane. Zapisy ustawy oraz wyżej wymienionego rozporządzenia nie narzucają ograniczeń dotyczących wielkości lub miejsc utworzenia składu podatkowego. Szczegółowe warunki dotyczące składu podatkowego określa regulamin funkcjonowania składu podatkowego, który zatwierdza naczelnik urzędu celnego wydając zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Pytanie 6: zgodnie z §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.03.2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec (...) ( Dz. U. nr 35 poz. 312 ), nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie w jednym miejscu lub pomieszczeniu więcej niż jednego składu podatkowego. Nie oznacza jednak niemożlowości fizycznego, trwałego wyodrębnienia na terenie danego składu podatkowego, miejsca które nie będzie stanowiło części tego składu. Sytuacja powyższa może mieć miejsce, gdy kilka podmiotów będzie prowadziło swoją działalność gospodarczą w tym samym miejscu, korzystając z niego np.: z tytułu współwłasności, umowy najmu lub dzierżawy lub też innego tytułu prawnego. Wspólne korzystanie z tego samego miejsca może wymuszać wspólne korzystanie z części urządzeń i infrastruktury. Wszelkie kwestie organizacyjno-techniczneoraz zależności pomiędzy podmiotami w tym zakresie powinien regulować szczegółowo regulamin składu podatkowego.

Pytanie 7: prowadzenie składów podatkowych zostało uregulowane w roszdziale 2 ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ze zm. ) oraz w wydanym na podstawie delegacji art. 30 ust. 5 w/w ustawy rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 01.03.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych. Przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu dotyczących prowadzenia składów podatkowych oraz miejsc, w których towary akcyzowe zharmonizowane będą magazynowane w składzie podatkowym, działania opisane w zapytaniu mogą mieć miejsce.

Pytanie 8: w zadanym pytaniu podatnik nie precyzuje jakie produkty mają zostać objęte procedurą uszlachetnienia czynnego. Jeżeli mają być to produkty akcyzowe zharmonizowane to zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. W przypadku innych wyrobów realizacja procedury uszlachetniania czynnego, która dotyczy wyłącznie towarów pozaunijnych uregulowana została w Kodeksie celnym UE.

Pytanie 9: prowadzenie składów podatkowych zostało uregulowane w rozdziale 2 ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ze zm. ) oraz w wydanym na podstawie delegacji art. 30 ust. 5 w/w ustawy, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 01.03.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych. Przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu, dotyczących prowadzenia składów podatkowych oraz miejsc, w których towary akcyzowe zharmonizowane będą magazynowane w składzie podatkowym, działania opisane w zapytaniu mogą mieć miejsce. Wszelkie kwestie organizacyjno-techniczne powinien regulować szczegółowo regulamin składu podatkowego.