Czy do usług w zakresie układania kostki brukowej można zastosować stawkę podatku w wysokości 7%

Autor: Urząd Skarbowy w Piasecznie
Sygnatura: US1418/ZT/T/443-25/05/SG
Hasła tematyczne: usługi budowlane, stawki podatku
Data dodania: 18/05/2005

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm) zwanej dalej ustawą , do dnia 31 grudnia 2007 r stosuje się stawkę podatku w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą . Stosownie do przepisu art. 146 ust. 2 i 3 ustawy przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą , o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit.a rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu , o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit.a rozumie się : - sieci rozprowadzające , wraz z urządzeniami , obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych - urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego , w szczególności drogi , dojścia , dojazdy , zieleń i małą architekturę .- urządzenia i ujęcia wody , stacje uzdatniania wody , oczyszczalnie ścieków , kotłownie oraz sieci wodociągowe , kanalizacyjne , cieplne , elektroenergetyczne , gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Zdaniem organu podatkowego w świetle powołanych wyżej przepisów usługa układania kostki brukowej wyłącznie wokół obiektów budownictwa mieszkaniowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% jako roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu .