Jaka jest stawka podatku VAT na usługi leśne (PKWiU 02.02.10) z wyjątkiem patrolowania lasu

Autor: Urząd Skarbowy w Cieszynie
Sygnatura: PP/443/I-146/05
Hasła tematyczne: stawka preferencyjna podatku, usługi leśne
Data dodania: 12/09/2005

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 03.07.2005r. (data wpływu do Urzędu - 04.07.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie dotyczącej określenia stawki podatku od towarów i usług na świadczone przez Spółkę usługi leśne (PKWiU 02.02.10) - jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

W dniu 04.07.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie wpłynął wniosek z dnia 03.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika i inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. W myśl art. 14 § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Opis stanu faktycznego oraz własne stanowisko podatnika w sprawie :

Spółka cywilna wykonuje usługi leśne (bez patrolowania lasów) PKWiU 02.02.10. Jej zdaniem czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawi w wysokości 3%.

Ocena stanowiska pytającego z powołaniem przepisów prawa podatkowego :

Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów (PKWiU ex 02.02.10) wymienione zostały w poz. 65 załącznika nr 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, jako opodatkowane stawką VAT 3% (zgodnie z treścią przepisu art. 146 ust. 1 pkt 1 stawka w wysokości 3% obowiązuje na ww. usługi do dnia 30 kwietnia 2008r.).

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione w tej sprawie we wniosku z dnia 03.07.2005r. jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.