Czy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 g

Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
Sygnatura: US40/DF1/415-36/III/2005
Hasła tematyczne: sprzedaż akcji, obrót publiczny, kapitały pieniężne
Data dodania: 18/07/2005

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia ......w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako:
nieprawidłowe w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów z tytułu zbycia w 2004r. akcji

U Z A S A D N I E N I E

W dniu.... zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie intertetacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym to wniosku prosi Pan o interpretację:
czy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r zwolnieniu od podatku podlegają dochodu z odpłatnego zbycia akcji serii "F" spółki "M" S.A. wydanych akcjionariuszom na Giełdzie Papierów Wartościowych?

Stan faktyczny: W grudniu 1998r. nabyłem akcje "P" S.A., których część po odejściu z pracy w "P"S.A. w 2001r. oddałem na spłatę części pożyczki udzielonej przez Spółkę.
Następnie zgodnie z uchwałą nr....z dnia 7 stycznia 2004r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "M" S.A. nastąpiło połączenie spółki z "P"S.A. Połączenie spowodowało wydanie akcjonariuszom "P"S.A. akcji spółki "M" S.A. Emisja akcji należnych akcjonariuszom "P"SA oraz ich wydanie nastąpiło na Giełdzie Papierów Wartościowych, w obrocie publicznym.

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: zdaniem Podatnika spełnione są wszystkie przesłanki do skorzystania ze zwolnienia:
odnośnie charakteru zbywanych akcji:
sprzedaż akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej, a jedynie incydentalnymi transakcjami sprzedaży zawartymi przez właścicieli akcji. Oznacza to brak spełnienia przesłanki negatywnej, uniemożliwiającej zastosowanie zwolnienia podatkowego,
nabycie akcji nastąpiło w sposób określony w art. 52 pkt.1 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodwym od osób fizycznych, tj. nabycie akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, nabytych na podstawie publicznej oferty. Okoliczność ta wynika wprost z prospektu emisyjnego. Sam nagłówek Prospektu emisyjnego w/w akcji stanowi : "wprowadzenie do publicznego obrotu i oferowaniu" akcji serii F.
przesłanka terminiowa, dotycząca nabycia akcji
nabycie miało charakter podmiotowy i wymaga określonego działania nabywcy (zawarcia umowy, przyjęcia prawa własności, zapłaty ceny). Wszystkie te działania zostały przeze mnie, jako obecnego zbywcy akcji, dokonane przed 1 stycznia 2004r. Nabycie z mojej strony miało miejsce w 1998r. Późniejsze operacje połączenia spółek "M"SA oraz "P"SA nie było transakcjami akcjionariuszy spółki "P"SA (osoby fizycznej, której dotyczy niniejszy wniosek). Nie zostało przeze mnie złożono oświadczenie woli konstytuujące umowę nabycia. Nastąpiło jedynie obarczenie mnie skutkiem prawnym fuzji; w związku z połączeniem spółek wydano mi akcje spółki przyjmującej w miejsce akcji spółki przyjmowanej.

Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy -
Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., który stanowi, że zwalnia się z podatku dochodowego dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.), pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.
Przy czym w/w zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działlaności gospodarczej.
W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) publiczny obrót papierami wartościowymi zdefiniowano jako proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata .
Tak więc ofertą o charakterze publicznym jest zaproponowanie akcji szerokiemu gronu potencjalnych inwestorów. Nabywca staje się wówczas bliżej nieokreślony i nieograniczony.
Jak wynika z opisanego przez Pana stanu faktycznego akcje serii "F" były przeznaczone dla określonych nabywców tj. akcjonariuszy spółki "P" S.A.
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż dochody (różnicę pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania) ze sprzedaży akcji nabytych przez Pana nie korzystają z w/w zwolnienia, gdyż nabycie akcji nastąpiło w szczególnym trybie, który nie może być utożsamiany z ofertą publiczną lub nabyciem na rynku regulowanym.

P O U C Z E N I E

Powyższych informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w w/w wniosku oraz obowiązujące w dniu złożenia wniosku przepisy prawa podatkowego. Obowiązuje ona do zmiany stanu prawnego odnoszącego się do przedstawionej sytuacji faktycznej.
Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Interpretacja jest wiążaca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z przepisami art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z przepisami art. 14a § 4 na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia na zasadch okreśolnych w art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.