Spółka z o.o. pyta jak ma amortyzować inwestycję w obcym środku trwałym po jego ulepszeniu, a następnie nabyciu w sytuacji, kiedy pozostała jeszcze do zamortyzowania część inwestycji w obcym środku trwałym

Autor: Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich
Sygnatura: PDI/TK/423-11/2004
Hasła tematyczne: inwestycje w obcych środkach trwałych, amortyzacja
Data dodania: 30/08/2004

Odpowiadając na wniosek spółki z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczący sposobu amortyzacji inwestycji w obcych środkach trwałych, związanego ze zmianą tytułu prawnego (nabycie własności) do zajmowanego, modernizowanego obiektu - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) postanowiono, iż do środków trwałych podatnika zalicza się również przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych". Jednocześnie art. 16g ust. 7 ww. ustawy stanowi, że wartość początkową inwestycji w obcych środkach trwałych oraz budynków i budowli wybudowanych na obcym gruncie ustala się stosując odpowiednio ust. 3 do 5 tego artykułu. Przepisy te określają pojęcie ceny nabycia i kosztu wytworzenia dla potrzeb ustalenia wartości początkowej środków trwałych.

Posiłkując się ww. przepisami uznać należy, że inwestycją w obcych środkach trwałych są działania podatnika odnoszące się do nie stanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do ulepszenia, tzn. polegające na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a także gdy polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego. Suma zaewidencjonowanych wydatków (kosztów) takich inwestycji pod datą ich zakończenia i przyjęcia do używania wyznaczać będzie wartość początkową środka trwałego jakim w tym wypadku jest inwestycja w obcym środku trwałym, która podlegać będzie amortyzacji.

Aby poniesione na takie inwestycje wydatki mogły być zaliczone w koszty uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacji, nie mogą one być podatnikowi w jakiejkolwiek formie zwrócone, np. przez właściciela ulepszonego środka trwałego (art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Po przekazaniu do używania inwestycje w obcych środkach trwałych stają się środkiem trwałym, którego odpisy amortyzacyjne dokonywane są na ogólnych zasadach, a więc do końca tego miesiąca w którym:

- zrównała się wartość odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową,
lub
- inwestycje w obcych środkach trwałych przeznaczono do likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór (art. 16h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Inwestycje w obcych środkach trwałych stanowią wydzielone ewidencyjnie składniki majątkowe i są one środkami trwałymi, niezależnie od posiadanego do nich prawa własności i przewidywanego okresu używania. Nie ma więc podstaw prawnych aby uznać, że nabycie przez jednostkę prawa własności do środka trwałego (budynku) po przyjęciu do używania inwestycji w obcych środkach trwałych powoduje ich likwidację, zbycie czy niedobór. Jeżeli są one nadal używane to stanowią odrębny środek trwały amortyzowany wg dotychczasowych zasad i stawek.

Zatem w opisanym stanie prawnym i faktycznym nieprawidłowe jest stanowisko spółki prezentowane w złożonym wniosku.

Powyższe przedstawiono w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu udzielenia odpowiedzi i pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10.06.2005 r. nr PB3-033-0120-469/05-MD-8213-82/05.