Czy maszyny do produkcji elementów stalowych podlegają amortyzacji, jeżeli nie są wykorzystywane w produkcji na skutek zaprzestania działalności

Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
Sygnatura: PD-005/57/2005
Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, zaprzestanie działalności, amortyzacja
Data dodania: 04/01/2006

Spółka zajmuje się między innymi produkcją elementów stalowych - kutych. Jest to specyficzna produkcja (kute płoty, balustrady, kraty), skierowana przede wszystkim do indywidualnego odbiorcy. W związku z powyższym, Spółka produkuje wyroby na konkretne zamówienia klientów. W roku 2005 w wyniku braku zamówień, Spółka nie wyprodukowała nowych wyrobów. W roku bieżącym odbywa się jednak sprzedaż kutych wyrobów, pochodzących z zapasów magazynowych z lat ubiegłych. Spółka nie zaprzestała tego typu działalności i jest gotowa zrealizować złożone zamówienie przez klienta, ale podjęła decyzję o nie produkowaniu wyrobów na magazyn. Spółka posiada specjalistyczne maszyny do produkcji elementów kutych, na które zaciągnęła kredyt. W związku z kredytem maszyny te były objęte ubezpieczeniem od zdarzeń losowych. Do końca lipca do produkcji kutych elementów zatrudniała jednego pracownika.

Pytanie Podatnika jest następujące - czy dokonywane odpisy amortyzacyjne od ww. maszyn stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku?

Zdaniem Podatnika, ponieważ ww. koszty nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy stwierdza, że przedstawione stanowisko jest nieprawidłowe.

W roku 2005 ze względu na brak zamówień Spółka nie wyprodukowała wyrobów, natomiast w 2005 roku odbywa się sprzedaż kutych wyrobów, ale pochodzących z zapasów magazynowych z lat ubiegłych. Spółka jest gotowa realizować złożone zamówienia przez klientów lecz podjęła decyzję o nie produkowaniu wyrobów na magazyn, zwolniła też jedynego pracownika, który zatrudniony był do produkcji elementów kutych. Stan taki wskazuje na to, iż faktycznie Spóła zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie produkcji kutych wyrobów.

Tutejszy organ podatkowy stwierdza, że stosownie do postanowień art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. W myśl art. 16a ust. 1 powołanej wyżej ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trawłymi.

Natomiast przepis art. 16c pkt 5 ustawy podatkowej stanowi, iż amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności. Literalne brzmienie cytowanego przepisu wskazuje zatem, iż nie podlega amortyzacji składnik majątku, który nie jest używany na skutek zaprzestania działalności, w której był wykorzystywany, a jednocześnie dopuszczalne jest amortyzowanie środka trwałego, który nie jest używany ale nadal wykonywana jest działalność, w której składnik ten jest wykorzystywany.

Reasumując, w świetle powyższych przepisów specjalistyczne maszyny do produkcji elementów kutych z uwagi na faktyczne zaprzestanie w 2005 roku produkcji nie podlegają amortyzacji.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny wskazany we wniosku oraz stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia.