Czy umowa przedwstępna, której przedmiotem jest przyrzeczenie sprzedaży lokalu mieszkalnego, jest wystarczającym tytułem prawnym upoważniającym do odliczeń od podatku z tytułu poniesienia wydatków na remont i modernizację w 2005 r.

Autor: Urząd Skarbowy w Polkowicach
Sygnatura: PD415/1/67/31/05
Hasła tematyczne: ulga remontowa, tytuł prawny, umowa przedwstępna
Data dodania: 02/01/2006

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach stwierdza, że stanowisko Pana - przedstawione we wniosku z dnia 21. 11.2005 r., który wpłynął w dniu 21. 11. 2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 21.11.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Polkowicach wpłynął wniosek, o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Ze złożonego wniosku wynika następujący stan faktyczny:
Podatnik zawarł umowę przedwstępną, której przedmiotem jest przyrzeczenie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Prace jakie wykonuje obecnie w tym mieszkaniu, to montaż grzejników, okien dachowych, schodów, drzwi, układanie glazury, montaż armatury sanitarnej. Na dzień dzisiejszy umowa przedwstępna jest jedynym dowodem potwierdzającym nabycie przez podatnika lokalu mieszkalnego od firmy developerskiej. Firma ta prowadzi jeszcze prace wykończeniowe dotyczące m. in. infrastruktury itp., które zobowiązała się ukończyć do 31.12.2005 r. Po tym terminie zostanie podpisany akt notarialny. W chwili obecnej podatnik ponosi wydatki na zakup materiałów i urządzeń w związku z modernizacją omawianego mieszkania.
Na tle opisanego stanu faktycznego Podatnik pyta:
Czy umowa przedwstępna, której przedmiotem jest przyrzeczenie sprzedaży lokalu mieszkalnego, jest wystarczającym tytułem prawnym upoważniającym do odliczeń od podatku z tytułu poniesienia wydatków na remont i modernizację w 2005 r.?
Jednocześnie w treści zapytania zostało zajęte stanowisko w sprawie, że umowa przedwstępna sprzedaży jest wystarczającym tytułem prawnym upoważniającym do odliczeń podatkowych.
Oceniając przedstawione stanowisko w sprawie i uwzględniając fakt, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrolne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach informuje, co następuje:
Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku podatek dochodowy zmniejsza się o poniesione przez podatnika wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. Stosownie do obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. przepisów ustawy podatkowy ww. przepis został uchylony. Jednakże na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 poz. 1956) każdy podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi remontowej do końca 2005 r. (w granicach limitu) jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.
Powyższe przepisy odnoszą się do sytuacji, gdy podatnik posiada tytuł prawny zajmowanego lokalu. W przypadku, gdy podatnik posiada jedynie umowę przedwstępną zawartą z developerem, umowa taka będzie mogła być traktowana jak tytuł prawny, jeśli na podstawie umowy zobowiązującej podatnik nabywa prawo do zajęcia lokalu przed podpisaniem ostatecznej umowy.
Jednak odnosząc się do przedstawionego przez podatnika stanu faktycznym należy pamiętać, iż w związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem remontu, modernizacji i budowy należy posłużyć się słownikowym znaczeniem tych pojęć. Zgodnie z definicją remontu, zawartą w "Nowym słowniku języka polskiego" - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, pod redakcją Elżbiety Sobol - pod pojęciem "remont" należy rozumieć "naprawę czegoś, doprowadzenie do stanu używalności", czyli coś co było już używane, a obecnie nie spełnia swoich funkcji użytkowych, jest przywracane do stanu umożliwiającego użytkowanie. Natomiast "remontować" - zgodnie z ww. słownikiem języka polskiego - oznacza "przeprowadzać remont, naprawiać, reperować". Kolejnym pojęciem jest "modernizacja", którą jest "unowocześnienie, uwspółcześnienie czegoś", chodzi więc o modernizację czegoś, co już jest użytkowane celem zwiększenia użyteczności lub ulepszenia walorów użytkowych przedmiotu. Natomiast "budować" oznacza "wznosić budowlę, pomieszczenia, ich części lub zespoły". Wyżej wymienione pojęcia zostały zdefiniowane w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.).
W art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo budowlane zdefiniowano budowę jako "wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego". Z kolei w pkt 8 ww. przepisu znajduje się definicja remontu. Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Zatem w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym, nie można mówić o remontowaniu czy modernizacji mieszkania, bowiem sam podatnik wskazuje, iż będzie ponosić wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, nabywanych w celu wykończenia mieszkania, a nie jego remontu tj. przywrócenia go do stanu pierwotnego czy też jego modernizacji tj. unowocześniania go.
Natomiast prawo do odliczeń wydatków poniesionych od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2004 r. na wykończenie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym do dnia zasiedlenia tego lokalu przysługuje - w związku z likwidacją tzw. dużej ulgi budowlanej - wyłącznie podatnikom, którzy prawo do odliczania od podatku poniesionych na ww. cele nabyli w latach 1997 - 2001.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przedstawione na wstępie stanowisko Podatnika nie jest prawidłowe, gdyż pomimo posiadania tytułu prawnego do lokalu, "(...)zakupów materiałów na wykończenie lokalu mieszkalnego w żadnym wypadku nie można uznać ani za wydatki na remont, ani za wydatki na modernizację. Remontem bowiem jest wykonanie prac przywracających pierwotny stan techniczny i użytkowy obiektu, zaś modernizacja polega na ulepszeniu, unowocześnieniu wykończonego już wcześniej lokalu" (z wyroku NSA z dnia 21. 09. 2000 r., sygn. Akt SA/Sz 1574/99.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy w terminie 7 dni do dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej.