Czy umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostwo Powiatu,a Gminą X podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%

Autor: Urząd Skarbowy w Nowym Targu
Sygnatura: PP-443/27/Int-50/05
Hasła tematyczne: jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, umowa dzierżawy
Data dodania: 25/08/2005

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art.14 a § l oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 20 czerwca 2005 roku wpłynął wniosek, w którym zwrócili się Państwo z zapytaniem czy umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostwo Powiatu, a Gminą Miasto xxx podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.

Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę przedstawia się następująco:

Starosta powiatu, który zgodnie z art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2000 r. Nr 46, poz.534 ze zm.) jest organem reprezentującym Skarb Państwa zawarł z Gminą Miasto xxx umowę dzierżawy gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa. Aneksem do umowy z dnia 18 stycznia 2005 roku Gmina Miasto zobowiązała się do zapłaty czynszu dzierżawnego wraz z 22% podatkiem VAT.

Urząd Miasta odmówił przyjęcia faktury nr 32/2005/DSP z dnia 17 marca 2005 roku wystawionej przez Starostwo Powiatowe, ponieważ uważa, iż zgodnie z § 8 ust. l pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 97, poz.970 ze zm.) usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi są zwolnione z podatku VAT.

Jednocześnie Starosta nadmienia, że podatek należny został zaewidencjonowany na podstawie ww faktury w miesiącu marcu, wykazany w deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec i odesłany do Urzędu Skarbowego w miesiącu kwietniu.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art.5 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.)opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlegają:
1) odpłatna dostała towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
2) eksport towarów,
3) import towarów,
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast zgodnie z art.15 ust.6 powołanej ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Jednocześnie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz.970 ze zm.) zawarto zwolnienie od podatku od towarów i usług usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w póz.138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy (czyli usługi w zakresie rozprowadzania wody, usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych) oraz usług komunikacji miejskiej.
Zgodnie z przepisem art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych zaliczane są do sektora finansów publicznych. Przy czym zgodnie z art. 18 ust. l i ust. 3 cyt. ustawy pod pojęciem jednostek budżetowych należy rozumieć takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Państwowe jednostki budżetowe tworzą, łączą i likwidują ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

Gospodarstwem pomocniczym jest zgodnie z art. 20 ust. l i ust. 3 cyt. ustawy wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. Gospodarstwo pomocnicze tworzy i likwiduje kierownik jednostki budżetowej po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody w przypadku gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych. W myśl art.33 i 34 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.) Skarb Państwa jako osoba prawna jest w sferze stosunków cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych.Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zostało uregulowane w II Dziale ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm.). Istotnym zagadnieniem w gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa jest ustalenie właściwości do występowania w imieniu Skarbu Państwa. O reprezentowaniu Skarbu Państwa w tym zakresie przez starostę przesądza art.11 ust. l powołanej ustawy. Zgodnie z treścią tegoż artykułu organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.

Jednostkami samorządu terytorialnego są: gmina w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), powiat w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i województwo w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1590 ze zm.). Zgodnie z art.165 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz.483 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe.

Zatem stronami przedmiotowej czynności cywilnoprawnej jest Skarb Państwa jako właściciel nieruchomości reprezentowany przez Starostę oraz Gmina Miasto Nowy Targ, będąca jednostką samorządu terytorialnego, reprezentowana w myśl powołanych przepisów przez jej organ wykonawczy, czyli burmistrza. Bowiem zgodnie z art.26 ust.3 powołanej ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy.

Ze zwolnienia określonego w § 8 ust. l pkt 14 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług korzystają usługi świadczone pomiędzy zdefiniowanymi wyżej grupami podmiotów. Nie mogą natomiast korzystać z niego usługi świadczone przez Skarb Państwa na rzecz Gminy (tj.jednostki samorządu terytorialnego), gdyż oba te podmioty nie należą do żadnej z ww grup. Zatem mając na uwadze powołane przepisy art.5 ust.l oraz wyłączenie wynikające z art.15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż świadczenie usług dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki 22%.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, w dacie wydania postanowienia, nie toczyło się postępowanie podatkowe, jak również kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.