Do jakiej grupy Klasyfikacji Środków Trwałych należy zakwalifikować oraz, jaką stawkę amortyzacji należy zastosować dla urządzeń niezbędnych do produkcji koron zębowych porcelanowych

Autor: Urząd Skarbowy w Prudniku
Sygnatura: PD-406/32-2/2005
Hasła tematyczne: stawka amortyzacyjna, Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), podatek dochodowy od osób fizycznych, sprzęt medyczny
Data dodania: 26/01/2006

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art.216 par.1 w związku z art.14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku po analizie złożonego przez Panią wniosku z dnia 29.12.2005r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) stwierdza, iż stanowisko Pani odnośnie zakwalifikowania zakupionych urządzeń do grupy Klasyfikacji Środków Trwałych oraz ustalenia stawki amortyzacyjnej - jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art.14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14a par 3 i 4 ww. ustawy udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w par.1, następuje w drodze postanowienia zawierającego ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Dnia 29.12.2005r. do tut. organu wpłynął wniosek Pani w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii właściwego ustalenia dla zakupionych środków trwałych grupy Klasyfikacji Środków Trwałych oraz przyjęcia odpowiedniej stawki amortyzacyjnej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz przedłożonych kserokopii faktur wynika, że dnia 14.10.2005r. dokonała Pani zakupu m.in. pieca do porcelany PRO PRESS 100 za kwotę brutto 16.400,00 zł., oraz dnia 15.10.2005r. zakupu m.in. piaskarki Kombi-1 za kwotę brutto 3.940,00 zł., pieca do pierścieni P-2 za kwotę brutto 4.050,00 zł., a także mieszadła Twist R próżniowe za kwotę brutto 4.148, 00 zł.

Wyjaśnia Pani, że zakupione urządzenia zakwalifikowała do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych podgrupy 802 jako wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny oraz przyjęła stawkę amortyzacyjną w wysokości 25% w skali roku.

Prosi Pani o potwierdzenie prawidłowości ustalonej grupy i przyjętej stawki amortyzacyjnej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku ustosunkowując się do powyższego stwierdza:

Zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny zaliczany jest do grupy 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Klasyfikacji Środków Trwałych i dla tej grupy stawka amortyzacyjna wynosi 20%. Z kolei dla środków trwałych zaliczonych do podgrupy 802 wyodrębniono zbiór o symbolu 802-0 obejmujący aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii, dla którego ustawodawca ustalił stawkę amortyzacyjną w wysokości 25%.

Mając na uwadze, że zakupione maszyny nie stanowią aparatów i sprzętu do hydro- i mechanoterapii nie można zastosować wobec nich stawki 25%, a winna być zastosowana stawka 20% określona dla grupy 8.

W świetle powyższych przepisów prawa podatkowego, stanowisko Pani zajęte w przedmiotowym wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje - za nie prawidłowe.

Jednocześnie tut. organ informuje, że powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji. Przy tym należy także podkreślić, że zgodnie z przepisem art.14b par.1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji i trybie określonym w par.5 wskazanego powyżej przepisu.

Zgodnie z przepisem art.14a par.4 ustawy - Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które w myśl przepisu art. 223 par.1 w związku z art. 239 wskazanej powyżej ustawy należy wnieść do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tut. organu - w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia (art.236 par.2 pkt 1 powołanej ustawy).

Zażalenie stosownie do przepisu art.222 w związku z art.239 ww. ustawy powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jednocześnie tut. organ informuje , iż zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz.2532 ze zm.) zażalenie podlega opłacie skarbowej. Wysokość stawek opłaty określona została w załączniku do w/w ustawy i wynosi 5 zł od podania i 50 gr od załącznika.

Pismo podpisał Z-ca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku mgr Jacek Kułakowski.