Czy zapisy art 7 ust 1 pkt 5 ostawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nt 9 poz 84 z pożn.zm.) zwalniają od podatku od nieruchomości stowarzyszenia statutowej działaności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, zwalniają od

Autor: Prezydent Miasta Zamościa
Sygnatura: F.III.3127/1/2006
Hasła tematyczne: zwolnienia przedmiotowe, podatek od nieruchomości
Data dodania: 09/02/2006

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art 14a par. 1, par. 3 i par. 4, art 14b par. 1, par. 2 i par. 7 w związku z art 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U.Nr 8, poz 60 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam udzielić pisemnej interpretacji w przedmiotowej sprawie:

    1. Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmując lokal Stowarzyszeniu na prowadzenie szkoły jest zwolniona od podatku od nieruchomości w odniesieniu do lokalu jaki wynajmuje Stowarzyszeniu na potrzeby prowadzenia przez Stowarzyszenie statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty - zgodnie z art 7 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm.).
    2. Spółdzielnia wynajmując lokal szkole na prowadzenie działalności w zakresie oświaty jest zwolniona od podatku od nieruchomości w odniesieniu do lokalu jaki wynajmuje szkole - zgodnie z art 7 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - pod warunkiem, że szkoła ta prowadzona jest przez Stowarzyszenie.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art 14a par 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiazek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy sie postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie prze sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w par. 1 następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Wnioskiem z dnia 27 grudnia 2005r. Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła sie o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie zapisu art 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Zdaniem Spółdzielni:

    1. Spółdzielnia wynajmując lokal Stowarzyszeniu na prowadzenie szkoły jest zwolniona od podatku od nieruchomości w odniesieniu do lokalu jaki wynajmuje Stowarzyszeniu - zgodnie z art 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
    2. Spółdzielnia wynajmujac lokal szkole na prowadzenie działalności w zekresie oświaty jest zwolniona od podatku od nieruchomości w odniesieniu do lokalu jaki wynajmuje szkole - zgodnie z art 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Organ podatkowy wyjaśnia co następuje:
Zgodnie z tym artykułem 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dziaci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjatkiem wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i nazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży. Jest to zwolnienie przedmiotowe, obejmujące swym zakresem m.innymi nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty. A zatem jeśli szkoła jest prowadzona przez stowarzyszenie, to nieruchomości wynajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie oświaty podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości, niezależnie od faktu, kto jest podatnikiem tego podatku i na kim ciąży obowiązek podatkowy. Tak więc słuszne jest stanowisko Spółdzielni wyrazone w punkcie 1.

Stanowisko wyrażone w punkcie 2 wymaga sprecyzowania i uściślenia. Samo wynajęcie lokalu szkole na prowadzenie działalności w zakresie oświaty nie rodzi skutku w postaci zwolnienia Spółdzielni od podatku od nieruchomości za wynajęty lokal. Spółdzielnia bedzie zwolniona od podatku od nieruchomości za wynajęty lokal tylko wówczas, gdy działalność w zakresie oświaty będzie prowadzona przez Stowarzyszenie, a zatem gdy szkoła prowadzona będzie przez Stowarzyszenie.

P O U C Z E N I E

Niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego nie jest wiażąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia danego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Niniejsza interpretacja jest wiażąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji.