Czy podatek od wartości dodanej zapłacony w Danii można potraktować na równi z podatkiem od towarów i usług i podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pomniejszyć o tenże podatek zapłacony w Danii

Autor: Urząd Skarbowy w Nowym Targu
Sygnatura: PDP/415/34/Int 108/05
Hasła tematyczne: miejsce świadczenia usług, pozarolnicza działalność gospodarcza, usługi budowlane, podstawa opodatkowania, podatek od wartości dodanej
Data dodania: 31/01/2006

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.11.2005 r. (data wpływu 25.11.2005 r.) złożonego przez Podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika w złożonym wniosku:

Z treści pisma wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach ogólnych. W 2005 r. wykonał Pan usługi budowlane na nieruchomości położonej w Dani, na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiempodatku od wartości dodanej. Usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w państwie, gdzie położona jest nieruchomość, a w związku z tym, że są świadczone dla osoby fizycznej, to na Panu ciąży obowiązek rozliczenia się w zakresie podatku od wartości dodanej wpaństwie położenia nieruchomości, w którym wykonano usługę, w tym przypadku Danii.

Powołując się na art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W związkuz tym, czy podatek od wartości dodanej zapłacony w Danii można potraktować na równi z podatkiem od towarów i usług i podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pomniejszyć o tenże podatek zapłacony w Danii ?.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Pana podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym powinna być pomniejszona o podatek od wartości dodanej zapłacony od świadczeń (usług) wykonanych na terenie Danii, zgodnie z treścią ww. artykułu 14, że u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług i podatek od wartości dodanej zapłacony w Danii jest tym samym podatkiem jedynie inaczej nazwanym w każdym państwie.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy:

Zasada wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w krajach Wspólnoty Europejskiej została zawarta w Pierwszej Dyrektywie Rady z dnia 11.04.1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych /67/227/EEC/. Stosownie do jej postanowień fundamentalnymi cechami podatku VAT są:
- powszechność;
- faktyczne opodatkowanie konsumpcji;
- stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego.

Zważyć należy, że głównym celem Traktatu jest ustanowienie w ramach unii gospodarczej wspólnego rynku, na którym obowiązują zasady równej konkurencji i którego mechanizmy zbliżone są do mechanizmów funkcjonujących na rynku krajowym. Mechanizmem zapewniającym obciążenie podatkiem wyłącznie ostatecznego odbiorcy towarów i usług, przy jednoczesnym naliczeniu podatku na każdym etapie obrotu, jest prawo do odliczenia od podatku należnego podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Usługi w zakresie budownictwa świadczone były w 2005 r. na terenie Danii. Z tego tytułu Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług na terenie ww. kraju i wystawia faktury VAT ze stawką obowiązująca w kraju świadczenia usług.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 14 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy za przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwotynależne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o podatku od wartości dodanej rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego ustawą z dnia 11 marca 2004 r. Podatek VAT należy do podatków zharmonizowanych w Unii Europejskiej. Zatem, co do zasady, pobór tego podatku w jednym z krajów członkowskich umożliwia jego odliczenie w tym kraju innemu podmiotowi, na rzecz którego została wystawiona faktura. Zatem podatek VAT zapłacony w Danii należy traktować na równi z tym podatkiem, jaki byłby zapłacony w Polsce. W tym wypadku, stosując postanowienia art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej będą kwoty należne pomniejszone o należny podatek od towarów i usług, w tym przypadku pomniejszone o podatek od wartości dodanej, w rozumieniu ww. przepisu w Danii.

Z uwagi na ww. fakt, Podatnik jest zobowiązany także do zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b ww. ustawy (katalog wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu), który stanowi, że z kosztów uzyskania przychód wyłącza się podatek należny, za wyjątkiem:
- importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;
- przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami.

Reasumując, iż obowiązujący Przedsiębiorcę na terenie Danii podatek od wartości dodanej jest pojęciem tożsamym, czyli duńskim odpowiednikiem polskiego podatku od towarów i usług, w związku z powyższym Przedsiębiorca zobowiązany jest do zastosowania cytowanych wyżej przepisów, tj. do wyłączenia z przychodów podatkowych oraz z kosztów uzyskania przychodów podatku, w związku z tym stanowisko Podatnika w tej sprawie jest słuszne - podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym powinna być pomniejszona o podatek od wartości dodanej.