Czy odszkodowanie z tytulu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu, należy zakwalifikować do przychodów "w pozostałych przypadkach", zaś za datę powstania przych

Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
Sygnatura: I/4211/26/BK/2005
Hasła tematyczne: odszkodowania, czynsz, moment powstania przychodów
Data dodania: 12/10/2005

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a § 1 i 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej Z. z dnia 12.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze


postanawia


uznać za nieprawidłowe stanowisko Spółki w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym.


UZASADNIENIE


Spółka jest właścicielem lokali mieszkalnych, w których część lokatorów utraciła tytuł prawny do zajmowanego lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu. Lokatorom, którzy zajmują lokale mieszkalne bez tytułów prawnych (nie posiadają umów najmu) do dnia opróżnienia lokalu Spółka nalicza odszkodowanie w wysokości czynszu, zgodnie z przepisami art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz.733 ze. zm.). W myśl cyt. przepisów osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Odszkodowanie odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.


Zdaniem podatnika odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali uznać należy za kwalifikujące się do przychodów ?w pozostałych przypadkach?, a za datę powstania przychodu datę faktycznie otrzymanej zapłaty, na mocy przepisów art. 12 ust. 3 w związku z art. 12 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).


Organ podatkowy nie podziela stanowiska Spółki w przedstawionym stanie faktycznym, bowiem należności wynajmującego nie wynikają z zawartych umów najmu, ale z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu stanowi rekompensatę za utracone przez wynajmującego korzyści w postaci zapłaty czynszu.


Z uwagi na fakt, że odszkodowania są należnościami związanymi z prowadzoną przez Spółkę działalnością, a jednocześnie w związku z ich otrzymaniem nie zachodzą przesłanki określone w art. 12 ust. 3a, 3c i 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. nie dochodzi do:
- wydania rzeczy,
- wykonania usługi,
- wykonania świadczenia,
nie są to należności wynikające z:
- umowy najmu, dzierżawy, leasingu i innych o podobnym charakterze,
- z tytułu dostaw energii,
- świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych,
- usług rozprowadzania wody, gospodarowania ściekami i innych,
to wynikające z odrębnych ustaw odszkodowania będą stanowiły przychód dla celów podatkowych w momencie faktycznego ich otrzymania przez wierzyciela. W tym bowiem przypadku będą miały zastosowanie przepisy art. 12 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodami są w szczególności: otrzymane pieniądze i wartości pieniężne.