Czy można odliczyć podatek VAT od zakupu towarów i usług w związku z budową pawilonu branży spożywczej z poddaszem użytkowym przeznaczonym na cele mieszkalne na działce zakupionej przez podatniczkę i jej męża z majatku wspólnego

Autor: Urząd Skarbowy w Radomsku
Sygnatura: US III/443-63/05
Hasła tematyczne: odliczenie podatku od towarów i usług, wydatki inwestycyjne
Data dodania: 03/03/2006

Ze stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że podatniczka prowadzi działalność gospodarczą rozliczając się na zasadach ogólnych. W roku 2005 wnioskująca podjęła inwestycję związaną z budową pawilonu branży spożywczej z poddaszem użytkowym przeznaczonym na cele mieszkalne wraz z dwoma zjazdami publicznymi z drogi powiatowej oraz parkingu, na działce zakupionej przez podatniczkę i jej męża z majątku wspólnego. Z planu i pozwolenia na budowę oraz innych wydanych decyzji wynika, że nad dużą halą sprzedaży wzniesiony jest dach, a nad magazynami oraz ciągami komunikacyjnymi i pomieszczeniami sanitarnymi wzniesione będzie poddasze użytkowe, czyli cały parter służyć będzie działalności.W związku z powyższym wnioskująca stwierdza że będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego po kosztach wytworzenia w momencie oddania do użytkowania części związanej z pawilonem handlowym (prace wykończeniowe poddasza użytkowego prowadzone będą w terminie późniejszym). Koszt wytworzenia podatniczka zamierza ustalić w następujący sposób:
1. wszystkie koszty związane z wybudowaniem części wspólnych, tj. fundamentów, doprowadzeniem do działki i do budynków mediów, tzn. wody, kanalizacji, gazu, elektryczności, telefonu, koszty związane z korzystaniem z mediów do momentu założenia osobnych liczników oraz koszty związane z zakupem usług i materiałów (piach, cement), których trudno określić zużycie do budowy sklepu, rozliczać będzie proporcją powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni tego budynku,
2. koszty związane z budową i wykończeniem hali sprzedaży oraz części magazynowej wraz z ciągami komunikacyjnymi i pomieszczeniami sanitarnymi dotyczące przyszłej działalności gospodarczej (parter), tj. ściany, dach nad halą sprzedaży, tynki i wykończenie ścian, montaż okien, rozprowadzenie mediów w środku, posadzki, itp. w 100%,
3. koszty związane ze stropem pomiędzy częścią parteru, a poddaszem użytkowym oraz koszty związane ze wzniesieniem dachu nad poddaszem użytkowym w proporcji równej: powierzchnia użytkowa przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej minus powierzchnia użytkowa hali sprzedaży (która odliczona była w 100%) do powierzchni użytkowej całkowitej budynku minus powierzchnia użytkowa hali sprzedaży,
4. koszty związane z wybudowaniem zjazdów publicznych z drogi powiatowej oraz wybudowanie parkingu w 100%.

Jednocześnie podatniczka uważa, że ma prawo na bieżąco do odliczenia podatku VAT w takich proporcjach jak opisano w poszczególnych punktach na podstawie faktur wystawionych na nazwę i adres teraźniejszy siedziby firmy, natomiast budowa i wykończenie poddasza dokumentowane będzie fakturami wystawionymi na wnioskującą lub jej męża jako osoby fizycznie nie związane z działalnością.
Jednocześnie wnioskująca nadmienia, że jej mąż nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej jest osobą współpracującą przy prowadzonej przez nią działalności. Działka, na której prowadzona jest przedmiotowa inwestycja nie stanowi majątku firmy.

Tut. organ uznaje stanowisko podatniczki za prawidłowe.
Generalna zasada dotycząca prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług wyrażona została w Dziale IX ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z art. 86 ust. 1 powyższej ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
Z regulacji zawartej w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.
W postanowieniu tut. organu w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego nr I/415/Z-45/05 z dnia 28.02.2006 r. rozpatrzona została kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego. Tut. organ potwierdził stanowisko podatniczki w przedmiotowym zakresie.
Tak więc wnioskującej przysługuje prawo do odliczania podatku VAT w proporcjach przedstawionych w złożonym wniosku.
Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3 - 7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.
Kwestie związane z danymi, jakie powinna zawierać faktura VAT zostały uregulowane w Rozdziale 4 - "Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania" Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).