Czy przekazanie firmy córce w formie darowizny podlega opodatkowaniu

Autor: Urząd Skarbowy w Słupsku
Sygnatura: P III/1/443-1/06
Hasła tematyczne: przedmiot opodatkowania, darowizna, dostawa towarów
Data dodania: 16/03/2006

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania firmy w formie darowizny

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku, w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego, zgodnie z którym przekazanie córce w formie darowizny lokalu użytkowego stanowiącego środek trwały firmy darczyńcy - w celu kontynuowania działalności gospodarczej jest zwolnione od podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 02.01.2006r. uzupełnionym w dniu 25.02.2006r. i 03.03.2006r. strona zwróciła się do tut. organu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Stan faktyczny w sprawie:

Wnioskodawczyni będąca podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność gospodarczą - salon sportowo-turystyczny. Prowadzoną firmę zamierza przekazać córce celem kontynuowania tej działalności w formie niezmienionej. W dniu 22.11.2005r. przekazała córce część lokalu użytkowego, w której mieści się sklep. Powyższa czynność została udokumentowana w formie aktu notarialnego. Pozostałe składniki majątku firmy, tj. towary, środki trwałe, wyposażenie zamierza przekazać córce w najbliższym czasie. W stosunku do towarów będących przedmiotem darowizny podatniczce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy ich nabyciu.

Treść zapytania i stanowisko w sprawie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym czynność przekazania firmy córce w formie darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem podatniczki czynność przekazania firmy jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego i stanowisko tut. organu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

 2. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:
 3. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

 4. - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

W świetle powyższych przepisów czynność przekazania córce w formie darowizny lokalu użytkowego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

W związku z tym, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji przedsiębiorstwa należy odwołać się do Kodeksu cywilnego. W myśl art. 551 Kodeksu cywilnego - przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwrócić należy uwagę, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje również pojęcia "zbycie". Zatem pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawa towarów" w ujęciu art. 7 ww. ustawy, bowiem zbycie obejmuje wszelkie czynności (sprzedaż, zamiana, darowizna), w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności jak właściciel.

W przedmiotowej sprawie darczyńca przedstawia akt notarialny z dnia 22.11.2005r., zgodnie z którym daruje swojej córce udział wynoszący #189; w lokalu użytkowym, którego jest współwłaścicielem, składającego się z sali sprzedaży, zaplecza, wc, umywalni i dwóch pomieszczeń gospodarczych. Z treści przedstawionego aktu notarialnego wynika zatem, że przedmiotem darowizny jest udział w nieruchomości a nie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, gdyż poza udziałem w nieruchomości użytkowej przedmiotem darowizny nie są inne składniki materialne lub niematerialne przeznaczone do realizacji określonego zadania gospodarczego. Darowizna składników materialnych (towarów, środków trwałych, wyposażenia) ma dopiero nastąpić.

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym przedmiotem darowizny jest lokal użytkowy stanowiący jeden ze składników przedsiębiorstwa a nie przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Do czynności tej nie mają więc zastosowania przepisy art. 6 pkt 1 ustawy dot. zbycia przedsiębiorstwa.

Do dostawy tej nie ma również zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż dokonującemu dostawy (darowizny) przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do tego towaru.

W przedstawionym stanie faktycznym, do zbycia udziału w nieruchomości użytkowej w formie darowizny zastosowanie będą miały cytowane przepisy art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym darowizna jako czynność zrównana z dostawą towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższego stanowisko podatniczki, iż dokonana na rzecz córki darowizna, której przedmiotem jest wyłącznie część nieruchomości, jest tożsama z czynnością zbycia przedsiębiorstwa, która korzysta ze zwolnienia od podatku VAT jest nieprawidłowe.

Interpretacja ta dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14a §4 i art. 236 §2 ustawy Ordynacja podatkowa, służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.