Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot właśności będzie podlegała stawce zwolnionej VAT

Autor: Izba Skarbowa w Kielcach
Sygnatura: PP1-443/78/2006
Hasła tematyczne: towar używany
Data dodania: 22/06/2006

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 14.04.2006 r. znak: OG-005/141/2005/PP/443/2/2006 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Hurtowni Szkła "S.", dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.

Wnioskiem z dnia 14.12.2005 r. uzupełnionym w dniu 15.03.2006 r. Hurtownia Szkła "S." zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej zagadnienia prawidłowości opodatkowania bądź zwolnienia z podatku od towarów i usług zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.

Spółka przedstawiła stan faktyczny sprawy, z którego wynikało, że 30 kwietnia 2002 r. zakupiła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, na którą składał się grunt wraz z budynkiem. Nieruchomość została zakupiona jako towar używany i sprzedawca zastosował zwolnienie z VAT. Zdaniem wnioskującego spółka przy zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem ma prawo do zastosowania zwolnienia, na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W dniu 14.04.2006 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie znak: OG-005/141/2005/PP/443/2/2006, w którym stwierdził, iż przedstawione przez stronę we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Organ I instancji stwierdził, że czynność polegająca na dostawie budynku gospodarczego pod warunkiem, iż budynek ten można uznać za towar używany (zgodnie z przepisem art. 43 ust. 2 ustawy o VAT) jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług natomiast oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jak również opłaty pobierane z tego tytułu po dniu 1 maja 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 22%.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, iż postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 14.04.2006 r., znak: OG-005/141/2005/PP/443/2/2006 zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa tj. przepisu § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w części dotyczącej prawidłowości opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z tym gruntem związanych, jeżeli budynki te są zwolnione z podatku VAT.

W postanowieniu organ I instancji nieprawidłowo określił przedmiot transakcji uznając, że spółka "S." dokona czynności oddania w wieczyste użytkowanie gruntu.

Zgodnie z przepisem art. 232 Kodeku Cywilnego z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym.

Przepis art. 233 w/w ustawy stanowi, iż w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę 0 oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Zaś zgodnie z art. 237 Kodeksu Cywilnego do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości. Powyższe przepisy oznaczają, iż wyłącznie organy administracji państwowej lub samorządowej mogą oddać grunt w wieczyste użytkowanie. Wieczysty użytkownik może natomiast rozporządzać prawem.

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, iż spółka "S." zamierzała sprzedać prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz dokonać sprzedaży budynku posadowionego na tym gruncie.

Zatem w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z czynnością oddania gruntu w wieczyste użytkowanie (grunt ten jest już w wieczystym użytkowaniu), lecz ze zbyciem prawa wieczystego użytkowania przez spółkę "S." na rzecz kolejnego użytkownika.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 12 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką podatku w wysokości 0%.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż budynek gospodarczy będący przedmiotem sprzedaży spełnia warunki towaru używanego, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy o VAT, co oznacza, że przy j ego zbyciu Spółka ma prawo zastosować zwolnienie z VAT.

W związku z powyższym zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z dostawą budynku trwale z tym gruntem związanego, do którego ma zastosowanie zwolnienie z podatku VAT, jest czynnością zwolnioną z VAT na podstawie przepisu § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.