Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Autor: Burmistrz Miasta Kwidzyn
Sygnatura: FP.0550-1/06
Hasła tematyczne: obowiązek podatkowy, środek trwały, moment powstania obowiązku podatkowego, podatek od nieruchomości
Data dodania: 25/05/2006

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a § 1, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od nieruchomości w indywidualnej sprawie Spółki z o.o. Oddział w ......, Burmistrz Miasta

stwierdza, że

stanowisko Spółki zawarte we wniosku, a dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) od zmodernizowanych budowli jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 4.05.2006 r. Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od nieruchomości tj. art.6 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm.) w indywidualnej sprawie Spółki.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi w zakresie ciągłego i bezpiecznego dostarczania gazu przewodowego do odbiorców.

W wyniku ciągłej eksploatacji sieci gazowej wymaga ona modernizacji, która prowadzi do ulepszania środka trwałego (obiektu budowlanego, urządzenia technicznego) co powoduje zmianę przynajmniej jednego z początkowych parametrów technicznych oraz zwiększenie jego wartości początkowej. Wydatki na modernizację zwiększają wartość początkową środków trwałych i są rozliczane poprzez odpisy amortyzacyjne zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą podatkową.

Art.6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, iż obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast art. 6 ust.3 w/w ustawy określa, że jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

W myśl art.4 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawę opodatkowania stanowi dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 -wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Przywołany powyżej przepis dla zdefiniowania wartości początkowej odsyła do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności do art.l6g, ust.13 tej ustawy, który stanowi, iż jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkowa tych środków, ustalona zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.

Mając na uwadze łącznie powyższe przepisy zdaniem organu przyjąć należy, iż modernizacja budowli i wzrost jej wartości w wyniku tej modernizacji nie jest zdarzeniem mającym wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku, w rozumieniu art.6 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Modernizacja budowli wiąże się z pojęciem wartości początkowej budowli, a tę kwestię samodzielnie reguluje art. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art.l6g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, iż modernizacja sieci gazowej zwiększy wartość tej budowli, ale zgodnie z regułą zawartą w art.4 ust. 1 pkt.3 w/w ustawy, nastąpi to od 1 stycznia następnego roku podatkowego.

W tym zakresie organ podatkowy podziela stanowisko podatnika przedstawione w pytaniu.