Czy wniesienie nieruchomości stanowiącej majątek odrębny małżonka do majątku wspólnego małżonków stanowi nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
Sygnatura: DF-415/24a/06
Hasła tematyczne: źródła przychodu
Data dodania: 27/04/2006

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 15 lutego 2006 r., uzupełnionego 17.03.06 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika dotyczące interpretacji przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w piśmie opisu stanu faktycznego wynika, iż w 1976 roku podatnik nabył działkę na podstawie Aktu Własności Ziemi wydanego wg. Przepisów ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. W 2001 roku została zawarta umowa majątkowa małżeńska rozszerzająca i działka została włączona do majątku wspólnego małżonków. Przedmiotowa nieruchomość podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "..." zatwierdzonego uchwałą ... Rady m. K. z 22 czerwca 2005 r. Zgodnie z nim działka znajduje się w terenie: teren usług nauki - UP2.8, teren dróg wewnętrznych - KD/D. Uniwersytet jako inwestor budowy ... zwrócił się wnioskiem do właścicieli działki o jej nabycie w drodze kupna sprzedaży.

Stanowisko Podatnika: Podatnik uważa, iż włączenie do majątku małżonków, w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową, nieruchomości stanowiącej majątek odrębny małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przez drugiego małżonka.

Ocena prawna stanowiska Podatnika:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów podlegającychopodatkowaniu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części albo udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.Wspólność majątkowa małżeńska jest współwłasnością łączną. Ten typ współwłasności charakteryzuje się tym, że jest to współwłasność bezudziałowa i żaden z małżonków, w czasie jej trwania nie może rozporządzać prawami do majątku wspólnego. Umowa rozszerzająca wspólność majątkową małżeńską jest czynnością prawną organizacyjną, której przedmiotem jest regulacja majątkowoprawnych stosunków małżonków.
Powyższe oznacza, że włączenie do majątku małżonków, w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową, nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez drugiego małżonka.
Z opisu stanu faktycznego wynika, że odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości, nabytej przez małżonka w 1976 roku, nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie. W związku z powyższym odpłatne zbycie tejnieruchomości nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko podatnika dotyczące skutków podatkowych, w podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaży tej nieruchomości jest więc prawidłowe.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika/ płatnika/ inkasenta/ następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.