Czy ekwiwalent pieniężny za energię elektryczną wypłacany osobom pobierającym zasiłki i świadczenia emerytalne nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych i wypłacone świadczenie będzie traktowane jako przychód z innych źródeł podl

Autor: Opolski Urząd Skarbowy
Sygnatura: PD/415-7-2/MM/06
Hasła tematyczne: przychody z innych źródeł, zwolnienia przedmiotowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, ekwiwalent
Data dodania: 05/07/2006

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 16 maja 2006 r. dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania ekwiwalentu pieniężnego za energię elektryczną wypłacanego przez Spółkę osobom pobierającym zasiłki lub świadczenia przedemerytalne jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 16 maja 2006 r. (data wpływu do tut. organu 19 maja 2006 r.) Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

W Spółce obowiązuje Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego (PUZP) z dnia 13 maja 1993 r. Protokołem Dodatkowym Nr 14 z dnia 03 października 2005 r. wprowadzona została nowa treść załącznika Nr 6 do PUZP. Zgodnie z nią emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłki i świadczenia emerytalne, a także wdowy/wdowcy i sieroty, które pobierają po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach, nabyli z dniem 01 stycznia 2006 r. prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 3000 kWh x 80% ceny energii elektrycznej i składnika zmiennego opłaty przesyłowej oraz 100% opłaty stałej sieciowej i opłaty abonamentowej wg taryfy jednostrefowej ogólnie obowiązującej dla gospodarstw domowych. Tak obliczone świadczenie jest wypłacane wymienionym grupom osób dwa razy w roku w formie pieniężnej. Świadczenie to wprowadzone zostało Protokołem Dodatkowym Nr 14 w miejsce poprzednio przysługującego tym grupom osób na podstawie uprzednio obowiązującego załącznika Nr 6 do PUZP.

Wątpliwości Spółki dotyczą zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - zwanej dalej "ustawą"). Zdaniem Spółki ekwiwalent pieniężny za energię elektryczną wypłacany osobom pobierającym zasiłki i świadczenia emerytalne nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych i wypłacone świadczenie będzie traktowane jako przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W takim przypadku na Spółce jako płatniku spoczywa obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

W stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje:

Zgodnie z art. 20. ust. 1 ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się m.in. inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wypłacane osobom pobierającym zasiłki i świadczenia emerytalne należności z tytułu finansowania taryfy pracowniczej stanowią ekwiwalent pieniężny w zamian świadczenia rzeczowego przysługującego tym osobom na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego, a zatem zgodnie z wyżej cytowanym przepisem art. 20 ust. 1 ustawy stanowi przychód z innych źródeł i nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego. W takim przypadku na Spółce jako płatniku spoczywa obowiązek wynikający z art. 42a ustawy tzn. obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i przekazania jej, w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Spółki, natomiast jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Jednostki - do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz do czasu zmiany przepisów. Na podstawie art. 14a § 4 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy opłata skarbowa od podania wynosi 5 zł, natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50 gr.