Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT Spółka jako podmiot finansujący ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług przy dostawie przedmiotu leasingu, przy nabyciu którego finansującemu nie przysługiwało prawo d

Autor: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Sygnatura: 1471/NUR2/443-115/1/06/JP
Hasła tematyczne: towar używany, leasing, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data dodania: 09/06/2006

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT Spółka jako podmiot finansujący ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług przy dostawie przedmiotu leasingu, przy nabyciu którego finansującemu nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli przedmiot był wykorzystywany wcześniej w umowie leasingu finansowego, leasingu operacyjnego lub najmu przez okres przekraczający 6 miesięcy?, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Spółki (Finansującego) są między innymi: leasing finansowy, wynajem maszyn i urządzeń oraz wynajem nieruchomości. W przypadku umów zwyczajowo nazywanych "leasingiem operacyjnym" (przedmiot których amortyzowany jest przez Finansującego) umowy te spełniają kryteria określone w art. 17b ust. 1 oraz odpowiednio w przypadku umów zwyczajowo nazwanych "leasingiem finansowym" (amortyzacja przedmiotu leasingu znajduje się po stronie korzystającego), umowy te zgodne są z postanowieniami art. 17f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto Spółka zawiera również umowy najmu.

Nabywając przedmioty do umów leasingu lub najmu zdarza się, że Podatnik nie korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż przedmioty te są towarami używanymi, czyli przy nabyciu spełniają warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Finansujący wykorzystuje nabyte przedmioty w ramach działalności gospodarczej (leasing finansowy, operacyjny, wynajem) w celu wykonywania działalności opodatkowanej właściwą stawką VAT. Po zakończonej umowie leasingu operacyjnego Podatnik sprzedaje nabyte przedmioty albo dotychczasowemu Korzystającemu albo osobie trzeciej. Po zakończonej umowie leasingu finansowego Finansujący przenosi własność przedmiotu leasingu na korzystającego bez dodatkowego świadczenia. Natomiast po rozwiązanej umowie leasingu operacyjnego lub rozwiązanej umowie leasingu finansowego, czyli umowie przedterminowo zakończonej wskutek nie wywiązywania się korzystającego z postanowień umowy, Finansujący sprzedaje nabyte przedmioty lub oddaje je w ponowny leasing na podstawie nowej umowy zawartej z innym korzystającym.

Zdaniem Spółki Finansujący ma prawo skorzystać ze zwolnienia przysługującego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w tym dla przedmiotów będących tzw. pozostałymi towarami, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. Finansujący oddając przedmiot do umowy leasingu lub najmu używa go w działalności gospodarczej. Zdaniem Spółki niemożność zastosowania zwolnienia z opodatkowania w przypadku sprzedaży doprowadziłaby do podwójnego opodatkowania czynności dotyczących tego samego towaru. Definicja "używania przez podatnika dokonującego ich dostawy" nie oznacza fizycznego wykorzystania przez podatnika, ale oznacza wykorzystywanie przez podatnika w działalności gospodarczej. Finansujący nabywając przedmiot do umowy leasingu wykorzystuje go w działalności gospodarczej, potwierdza to również przysługujące mu prawo do amortyzowania przedmiotu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przesłankami, od których spełnienia uzależnione jest skorzystanie z powyższego zwolnienia są:

1. czynność winna stanowić dostawę towarów;

2. przedmiot dostawy towarów muszą stanowić towary używane;

3. w stosunku do towarów stanowiących przedmiot dostawy dokonującemu ich dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o VAT przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się:

1. budynki lub budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej pół roku;

2. pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Dodatkowo należy wskazać przepis art. 43 ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym, zwolnienia, o którym mowa wyżej nie stosuje się do dostawy budynków, budowli lub ich części, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

1. miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;

2. użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Nie przysługiwanie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony występuje m. in. w sytuacji gdy nabycie nastąpiło od podatnika, który dostawę tego towaru traktował jako korzystającą ze zwolnienia przedmiotowego od VAT np. jako dostawę towaru używanego.

Jak wynika z definicji towarów używanych ustawodawca wprowadził odmienne zasady obliczania terminu do zakwalifikowania towarów do towarów używanych w zależności od tego czy kwalifikowanie dotyczy budynków i budowli lub ich części, czy też pozostałych towarów. W przypadku budynków i budowli lub ich części istotny jest moment zakończenia budowy tych obiektów oraz spełnienie warunku, o którym mowa w cytowanym art. 43 ust. 6 ustawy o VAT.

W przypadku natomiast pozostałych towarów decydujące znaczenie ma półroczny okres używania ich przez podatnika dokonującego dostawy, przy czym okres ten oblicza się odrębnie dla każdego dokonującego dostawy towaru.

Ponadto wskazać należy, iż użyty w art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy zwrot "używane przez podatnika dokonującego ich dostawy" należy rozumieć jako faktyczne używanie przez podmiot, który dokonuje ich sprzedaży, czyli korzystanie zgodnie z ich przeznaczeniem, a nie jedynie pobieranie z nich pożytków. Tymczasem treścią umowy najmu oraz leasingu finansowego będącymi umowami nazwanymi jest, zgodnie z art. 659 § 1 i art. 7091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), że wynajmujący/finansujący zobowiązuje się oddać rzecz najemcy/korzystającemu do używania. Powyższe potwierdza również interpretacja art. 43 ust. 2 gdzie ustawodawca jednoznacznie przewidział możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego dla używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, czego brak przy pozostałych towarach tj. o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 2. Konsekwencję ustawodawcy w zakresie dosłownego traktowania pojęcia "używane przez podatnika dokonującego ich dostawy" potwierdza również art. 43 ust. 6 pkt 2 ustawy, gdzie pojęcie użytkowania obejmuje ich faktyczne używanie jak również korzystanie w sensie prawnym. Podkreślić także należy, iż dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia nie ma znaczenia fakt czy przedmiot był używany w umowie leasingu operacyjnego czy przedterminowo rozwiązanej umowie leasingu finansowego, gdyż każdorazowo korzystającym z przedmiotu nie będzie Podatnik.

Przekładając powyższe na przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny stwierdzić należy, iż w przypadku pozostałych towarów, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 2, będących przedmiotem umowy leasingu lub najmu trwających przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, które będą stanowiły przedmiot nowej umowy leasingu finansowego, brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT. Przedmiotowe towary nie spełniają bowiem przesłanki uznania ich za towary używane.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.