Czy otrzymana faktura VAT za zastępstwo procesowe daje Pani prawo odliczenia zawartego w niej podatku od towarów i usług

Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek
Sygnatura: 1437/ZI/443/227a/KO/06
Hasła tematyczne: odliczenie podatku od towarów i usług, faktura
Data dodania: 06/07/2006

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 15 maja 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług za prawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 05 maja 2006r. zwróciła się Pani do Naczelnika tutejszego Urzędu o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego między innymi w zakresie podatku od towarów i usług.

Wystąpiła Pani z zapytaniem, czy otrzymana faktura VAT za zastępstwo procesowe daje Pani prawo odliczenia zawartego w niej podatku od towarów i usług.

Przedstawiając własne stanowisko uznaje Pani, iż w związku z tym, że wydatki na zastępstwo procesowe stanowią koszt uzyskania przychodu, a wszystkie uzyskiwane przez Panią przychody są opodatkowane podstawową stawką podatku VAT, otrzymana faktura VAT stanowi podstawę do odliczenia zawartego w niej podatku od towarów i usług.

Z stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego art. przemysłowych. W trakcie kontroli podatkowej zakwestionowano zaliczanie przez Panią do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe z tytułu użytkowania samochodu ciężarowego. Podczas procesu odwoławczego korzystała Pani z usług prawników Instytutu xxx., którzy reprezentowali Panią przed organami podatkowymi.

W związku z powyższym, firma prawnicza wystawiła Pani fakturę VAT za zastępstwo procesowe.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych w sposób bezpośredni.

Powyższe wynika z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W momencie realizacji prawa odliczenia istotną okolicznością jest fakt, że zakup ten został dokonany w celu wykorzystania jego w ramach działalności opodatkowanej.

Natomiast, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Biorą pod uwagę fakt, iż koszty zastępstwa procesowego uznane zostały za koszt uzyskania przychodów (Postanowienie znak 1437/ZI/423/227/DF/06) stwierdzić należy, iż przysługuje Pani prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktury wystawionej przez firmę prawniczą.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji.