Czy w razie zastosowania do sprzedaży fosforanów paszowych stawki w wysokości 3%, ma on prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupu, w których zastosowano stawkę podatku 22%

Autor: Pomorski Urząd Skarbowy
Sygnatura: VI/443-104/06/JD
Hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, błąd, pasze, obniżenie podatku należnego, faktura, wystawienie faktury, stawka preferencyjna podatku
Data dodania: 10/07/2006

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika l.dz. KR/409/06 z dnia 06.04.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.04.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 30.05.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku, gdy przy sprzedaży fosforanów paszowych zastosowano stawkę podatku w wysokości 3%, natomiast ich zakupy były opodatkowane przez dostawcę z zastosowaniem stawki podatku 22 %, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT,

stwierdza, że :

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik w ramach działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą na terytorium kraju fosforanów paszowych. Podatnik dołączył m.in. klasyfikację dokonaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi, w ramach której ustalono, że mieszczą się one w grupowaniu PKWiU 24.13.32 ?Azotany (inne niż potasu), podfosforyny, fosforyny, fosforany, polifosforany?.

W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w razie zastosowania do sprzedaży przedmiotowych towarów stawki podatku VAT w wysokości 3 %, ma on prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupu, w których zastosowano stawkę podatku 22 %.

Zdaniem Podatnika, skoro istnieje prawo odliczenia podatku VAT w przypadku, gdy transakcja została nieprawidłowo opodatkowana (tzn. w rzeczywistości stanowiła transakcję nie podlegającą opodatkowaniu lub była zwolniona), pod warunkiem że kwota wykazana na fakturze została uregulowana (na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT), to tym samym istnieje prawo odliczenia podatku w przypadku, gdy transakcja została opodatkowana nieprawidłową stawką podatku VAT ? z zachowaniem warunku konieczności uiszczenia kwoty wykazanej w fakturze. Stanowisko takie, zdaniem Podatnika, znajduje oparcie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.06.2004 r., sygn. akt SK 22/03. Trybunał orzekł w nim, iż interpretowany przepis w zakresie, w jakim pozbawia prawa obniżenia podatku należnego podatnika VAT, nabywającego towar czy usługę od podmiotu, który wystawił fakturę wraz z kwotą podatku, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku, a kwota wykazana na fakturze została zapłacona, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3, w związku z art. 84 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa  tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zajmuje się sprzedażą na terytorium kraju fosforanów paszowych. Podatnik dołączył klasyfikację dokonaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi, w ramach której ustalono, że  mieszczą się one w grupowaniu PKWiU 24.13.32 ?Azotany (inne niż potasu), podfosforyny, fosforyny, fosforany, polifosforany?.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przedmiotowe towary są związane z wykonywaniem przez Podatnika czynności opodatkowanych ? ich dalszą odprzedażą ? ze stawką podatku w wysokości 3 % (do dnia 30.04.2008 r.).

A zatem, mając powyższe na uwadze, tut. Organ podatkowy stwierdza, iż w sytuacji, gdy na zakupione towary Podatnik posiada faktury VAT, w których zastosowano nieprawidłową stawkę podatku VAT 22 %, ma on prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur - żaden bowiem przepis ustawy o VAT ograniczenia takiego nie wprowadza.

Natomiast, tut. Organ zauważa, iż wymieniony w uzasadnieniu wniosku przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT oraz wyrok TK sygn. akt SK 22/03 nie znajdują zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym z uwagi na fakt, iż dotyczą one transakcji nie podlegających opodatkowaniu lub zwolnionych od podatku - natomiast przedmiot wniosku stanowią opodatkowane transakcje zakupu.

Ze względu na powyższe ? w przedmiotowym stanie faktycznym dla nabycia prawa do odliczenia podatku nie jest konieczne spełnienie warunku uregulowania kwoty wykazanej w fakturze, bowiem przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, odnosi się do transakcji enumeratywnie w nim wymienionych, których nabycie towarów przez Podatnika nie stanowi.

Jednocześnie tut. Organ zaznacza, iż dokonując interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie, nie dokonywał oceny załączników do przedmiotowego wniosku.