Stosowanie nazw towarów, które muszą być zawarte na paragonie fiskalnym -nazwy towarów w kasie rejestruje w grupach np. Pieczywo w którym mieści się chleb, bułki rogale, batony itp. Wydając paragon na te towary nazwa określona jest jako pieczyw

Autor: Urząd Skarbowy w Głubczycach
Sygnatura: POIII4403/1/WO/07
Hasła tematyczne: grupa, kasa rejestrująca, towar, paragon fiskalny
Data dodania: 09/01/2007

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie złożonym w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 26.10.2006r. (data pisma 26.10.2006r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie stosowania nazw towarów na paragonach fiskalnych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa,"stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym".

Stan faktyczny sprawy:

Podatnik zwrócił się do tut. urzędu o zajęcie stanowiska w sprawie stosowania nazw towarów, które muszą być zawarte na paragonie fiskalnym nazwy towarów w kasie rejestruje w grupach np. Pieczywo w którym mieści się chleb, bułki rogale, batony itp. Wydając paragon na te towary nazwa określona jest jako pieczywo ale z ceną jednostkową odrębnie do każdego z w/w towarów.

Stanowisko wnioskodawcy:

"Moim zdaniem w paragrafie 4 rozp. Min. Fin. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników w ust. 1 pkt 6 litera e zawarto "kasy muszą zawierać nazwę towaru lub usługi", zatem nie ma obowiązku wpisywania każdej nazwy właściwej towaru i wystarczy nazwa grupy towarowej."

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

W myśl przepisu § 4 ust. 1 pkt 6 lit. e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. W sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (DZ. U. Nr. 108 poz. 948 ze zm.) paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać m. in. nazwę towaru lub usługi.

Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia nazwy towaru oraz nie określają źródła stosowania nazw towarów, jednakże przez nazwę towaru lub usługi należy rozumieć nazwę jednostkową - tj. nazwę mającą tylko jeden desygnat. Oznacza to, że stosowana na paragonie fiskalnym nazwa winna być przypisana sprzedawanemu towarowi i jednoznacznie go identyfikować.

Nazwy grupowań według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług mogą być wykorzystywane do prawidłowego definiowania nazwy towarów, które będą drukowane przez kasę rejestrującą na paragonie fiskalnym pod warunkiem, że nazwa danego grupowania pozwoli jednoznacznie zidentyfikować towar jaki został faktycznie zakupiony przez klienta.

Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego zastosowanie nazwy grupowania w kasie fiskalnej możliwe jest jedynie w przypadku, gdy w wdanym grupowaniu występują towary opodatkowane według takiej samej stawki podatku VAT oraz gdy pozwoli to jednoznacznie zidentyfikować zakupiony przez klienta towar.

W świetle powyższego należy uznać stanowisko podatnika za nieprawidłowe.Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia. Na podstawie art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 i 236 § 2 pkt 1 w/w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Zażalenie na postanowienie organu podatkowego zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.