Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z dnia 22.11.2006r. nr 301000-PA-9103-29/06 w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda

Autor: -
Sygnatura: 300000-PA-91101-1/07
Hasła tematyczne: podatek akcyzowy, akcyza, stawka, biopaliwo, biokomponent
Data dodania: 24/01/2007

Na podstawie art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej:

uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z dnia 22.11.2006r. nr 301000-PA-9103-29/06 w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie "XXXXXXX" Sp. z o.o.

UZASADNIENIE

W dniu 20.10.2006r. wpłynął do Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej wniosek firmy "XXXXXXX" Sp. z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. We wniosku Strona zadała następujące pytania:

1. Jaka jest kwota przysługującego zwolnienia w podatku akcyzowym na nabywany wewnątrzwspólnotowo olej napędowy zawierający 20 % estrów metylowych kwasów tłuszczowych i 80% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych a siarki do 0,005% włącznie, objęty kodem CN 27101941, odpowiadający wymaganiom jakościowym dla biopaliw ciekłych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1182)?

2. Jaka jest stawka podatku akcyzowego na ww. produkt?

Odpowiedź na powyższe pytania w postaci postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z dnia 22 listopada 2006r. nr 301000-PA-9103-29/06 została udzielona w oparciu o § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity Dz.U. 2006r., nr 72, poz. 500 z późn. zm.).

Paragraf ten został gruntownie znowelizowany z dniem 1 stycznia 2007r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 243, poz. 1766).

Zgodnie z art. 14b §5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, jeżeli jego niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Mając powyższe na uwadze postanawiam jak w sentencji

Stronie służy prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.