Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z dnia 21.11.2006r. nr 301000-PA-9103-30/06WN w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po

Autor: -
Sygnatura: 300000-PA-91101-2/07
Hasła tematyczne: stawka, akcyza, podatek akcyzowy, biokomponent, biopaliwo
Data dodania: 24/01/2007

Na podstawie art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej:

uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z dnia 21.11.2006r. nr 301000-PA-9103-30/06WN w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie "XXXXXXX" Sp. z o.o.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19 października 2006r. firma "XXXXXX" Sp. z o.o. zwróciła sie do Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Strona przedstawiła następujący stan faktyczny. Firma XXXXXXX Sp. z o.o. zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na sprowadzaniu w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego biodiesla objętego kodem CN 3824909999, który jest mieszaniną olejów napędowych zawierającą w masie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, służącą do napędu silników spalinowych, w których zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych będzie wynosiła powyżej 30%, a siarki do 0,005%.

Następnie Strona zwróciła się z zapytaniem jaka kwota zwolnienia w podatku akcyzowym przysługuje na powyższy produkt i od jakiej stawki podatku akcyzowego jest odliczana:
- jeżeli produkt będzie zawierał 40% estrów metylowych kwasów tłuszczowych,
- jeżeli produkt będzie zawierał 50% estrów metylowych kwasów tłuszczowych.

Odpowiedź na powyższe pytania w postaci postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z dnia 21 listopada 2006r. nr 301000-PA-9103-30/06/WN została udzielona w oparciu o § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity Dz.U. 2006r., nr 72, poz. 500 z późn. zm.).

Paragraf ten został gruntownie znowelizowany z dniem 1 stycznia 2007r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 243, poz. 1766).

Zgodnie z art. 14b §5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, jeżeli jego niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Mając powyższe na uwadze postanawiam jak w sentencji

Stronie służy prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.