Czy w świetle uregulowań par.3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących /Dz. U. Nr 51, poz. 375 z późn. zm./ jako podatnik jestem zwolniony do 31 grudnia 2006 r. z obowiązku ewidencjonowania obrotu

Autor: Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim
Sygnatura: PP.443/11/06/3/07
Hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, obowiązek instalacji kasy rejestrującej
Data dodania: 25/01/2007

Działając na podstawie art.216, art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005 r. z późn. zm/, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim postanawia:uznać stanowisko Pytającego zawarte we wniosku z dnia 28 grudnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za prawidłowe.

W dniu 29.12.2006 r. / data wniosku 28.12.2006 r. / złożył Pan wniosek, uzupełniony w dniu 16.01.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji na temat zastosowania prawa podatkowego. Z przedłożonego wniosku wynika jak poniżej:

STAN FAKTYCZNY:Od dnia 28.03.1995 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych , architektonicznych i inżynierskich. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi Pan również sprzedaż gotowych projektów, oraz prowadzi Pan wykonawstwo budowlane. Usługi świadczone są na rzecz osób fizycznych, prawnych a także podmiotów nie posiadających osobowości prawnej. Z tytułu świadczonych na rzecz osób fizycznych usług, osiągnął Pan w 2005 r. przychód w wysokości 38.220 zł, co stanowiło 92 % całości sprzedaży. W roku 2006 osiągnął Pan z działalności gospodarczej przychód w kwocie 60.943,20 zł, w tym na rzecz osób fizycznych 58 643,20 zł, tj.: 96 % całości sprzedaży.

PYTANIE:Czy w świetle uregulowania §3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących/ Dz. U. Nr 51, poz.375 z późn. zm./ jako podatnik jestem zwolniony do dnia 31 grudnia 2006 r. z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących i czy w świetle powyższego uregulowania mogę zostać uznany za podatnika, u którego kwota obrotu z działalności , o której mowa w art.111 ust.1 ustawy o VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł jeżeli wcześniej nie powstał wobec mnie obowiązek ewidencjonowania?

STANOWISKO PYTAJĄCEGO: Zgodnie z art.111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm./, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Natomiast zgodnie z § 3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących /Dz. U. Nr 51, poz.375 z późn. zm./ do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności , o której mowa w art.111 ust.1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.Zwolnienie, o którym mowa w §3 ust.1 pkt 3 , traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności , o której mowa w art.111 ust.1 ustawy / §3 ust.5 rozporządzenia .Min. Fin. z dnia 28 marca 2006 r./

Zgodnie z §3 ust.7 pkt 1 i 2 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 28 marca 2006 r. zwolnień, o których mowa w § 3 ust.1, nie stosuje się do:1. podatników, którzy przed dniem 31 marca 2006 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia2. podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia/ tj.1 kwietnia 2006 r. z wyjątkiem przepisu § 4 pkt 4-7/ przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 31 marca 2006 r. , w związku z zaistniałymi do dnia 31 marca 2006 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami termin zakończenia zwolnienia na dzień 31 marca 2006 r.: przepis ten nie dotyczy podatników spełniających warunki do zastosowania zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 4.

Zwolnienie to jest zwolnieniem podmiotowym, czyli dotyczącym zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących a nie zwolnieniem przedmiotowym tak jak to ma miejsce w odniesieniu do poz.20 załącznika do cytowanego rozporządzenia, które przedmiotowo zwalnia usługi architektoniczne i inżynierskie ale wyłącznie te w zakresie rzeczoznawstwa.

W związku z powyższym uważam, iż na tej podstawie podmiotowo jestem zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia przekroczenia w roku 2006 obrotów w wysokości 40.000 zł albo w przypadku nie przekroczenia powyższej kwoty, do dnia 31 grudnia 2006 r.

OCENA STANOWISKA WNIOSKODAWCY:W ocenie tut. organu stanowisko pytającego należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art.111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz.535 z z późn. zm./ , podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Na podstawie §3 ust.1 pkt 1 zwalnia się do dnia 31 grudnia 2006 r. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz.1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art.111 ust.1 ustawy był wyższy niż 70 %, oraz na podstawie § 3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia zwalnia się podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art.111 ust.1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

Na podstawie powyższych przepisów/ § 3 ust.1 pkt 1/ byłby Pan zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy pomocy kasy fiskalnej do dnia 31 grudnia 2006 r. pod warunkiem świadczenia usług umieszczonych w poz.20 załącznika do rozporządzenia , oznaczonych symbolem PKWiU ex 74.2 . Symbol ex 74.2 oznacza usługi architektoniczne i inżynierskie ale wyłącznie w zakresie rzeczoznawstwa. Ze względu jednak, że świadczył Pan w roku 2005 usługi projektowe i inżynierskie jak również prowadził Pan sprzedaż projektów gotowych zwolnienie powyższe nie dotyczy Pana. Dotyczyłoby zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 3, ponieważ nie przekroczył Pan w 2005 r. kwoty przychodów 40.000 zł.

Ze względu jednak na fakt przekroczenia powyższej kwoty przychodu w roku 2006 /osiągnął Pan przychód ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych w wysokości 58.643 zł/ zwolnienie straciło moc na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia , który mówi : zwolnienie o którym mowa w ust.1 pkt 3 traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności o której mowa w art.111 ust.1 ustawy.

Reasumując obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej powstał w roku 2006 , w terminie określonym powyżej, tj. w terminie określonym w § 3 ust. 5 rozporządzenia o kasach fiskalnych.

Interpretacja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pan i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art.14 b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie służy zażalenie do dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 i w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.