Czy diety i ryczałty za noclegi wypłacane pracownikom w ramach wyjazdu służbowego są dochodem zwolnionym z opodatkowania?

Autor: Urząd Skarbowy w Wołominie
Sygnatura: 1442/DF/415/121/AU/07
Hasła tematyczne: delegacja służbowa, dochody wolne od podatku
Data dodania: 23/03/2007

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60 z póżn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku Pana M. złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 09.02.2007r., uzupełnionego w dniu 20.03.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii –

czy diety i ryczałty za noclegi wypłacane pracownikom w ramach wyjazdu służbowego są dochodem zwolnionym z opodatkowania?

stwierdza, iż

stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60 z póżn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Korzystając z powyższego przepisu Pan M. wnioskiem złożonym w tutejszym Urzędzie Skarbowym w dniu 09.02.2007r., uzupełnionym w dniu 20.03.2007r. wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii: czy diety i ryczałty za noclegi wypłacane pracownikom w ramach wyjazdu służbowego są dochodem zwolnionym z opodatkowania?

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod nazwą „T.”, której przedmiotem są usługi transportowe w kraju i zagranicą. Wnioskodawca zatrudnia dwóch pracowników na umowę o pracę na stanowisku kierowcy. Pracownicy przewożą towary środkami transportu (samochody ciężarowe) należącymi do wnioskodawcy, a wyjazdy, które odbywają są najczęściej kilkudniowe.

STANOWISKO PODATNIKA

Zdaniem podatnika, należności z tytułu delegacji stanowią u pracownika dochód zwolniony z opodatkowania do wysokości stawek określonych w odrębnych przepisach.

OCENA PRAWNA STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Po wnikliwej analizie przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie postanawia uznać stanowisko podatnika w zakresie powyższego zapytania za prawidłowe.

Zgodnie z art.12 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz.176 z późn. zm.), przychodem pracownika są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych

Natomiast katalog zwolnień przedmiotowych zawarty został w art.21 ustawy o podatku dochodowym, a z ust.1 pkt 16 lit.a) wynika, iż wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust.13.

W przypadku zagranicznych i krajowych podróży służbowych tymi odrębnymi przepisami są:

- rozporządzenie z dnia 19.12.2002r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990),

- rozporządzenie z dnia 19.12.2002r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991).

Poprzez podróż służbową, zgodnie z art.77 5 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn .zm.), rozumie się natomiast zadanie służbowe wykonywane przez pracownika na polecenie pracodawcy, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy

Uwzględniając powyższe regulacje prawne stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy na podstawie przepisów prawa pracy pracownik odbywa podróż służbową i przysługują jemu diety z tytułu tej podróży służbowej, wartość tych świadczeń jest zwolniona z opodatkowania na zasadach określonych w w/w art.21 ust.1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Strony w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, iż interpretacja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie dokonania interpretacji.