Czy wynajem ścian budynków na reklamy różnych firm, jak również odpłatne udostępnianie gruntów w ramach dzierżawy innym przedsiębiorstwom stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Autor: Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich
Sygnatura: PD-P/21-IV/07
Hasła tematyczne: zwolnienia przedmiotowe, przychód podlegający opodatkowaniu, spółdzielnie mieszkaniowe, dochody wolne od podatku, podatek dochodowy od osób prawnych, źródła przychodu, zasoby mieszkaniowe
Data dodania: 30/04/2007

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 29 stycznia 2007 r. (data wpływu 31.01.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich stwierdza, że stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 29 stycznia 2007 roku Spółdzielnia zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółdzielnia przedstawiła następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są m. in. dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
W związku z powyższym Spółdzielnia zwraca się do tut. organu podatkowego o wyczerpujące zajęcie stanowiska w sprawie:
- czy wynajem ścian budynków na reklamy różnych firm, jak również odpłatne udostępnianie gruntów w ramach dzierżawy innym przedsiębiorstwom będzie stanowiło dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Zdaniem Spółdzielni wynajem ścian budynków na reklamy różnych firm, jak również odpłatne udostępnianie gruntów w ramach dzierżawy, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W stanie faktycznym przedstawionym przez Spółdzielnię Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich informuje:

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będą zatem jedynie dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: DD6-8213-438/WK/06/339/391 z dnia 22.12.2006 r. przez „zasoby mieszkaniowe” o których mowa w wyżej wymienionym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy należy rozumieć:
1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności:
- dźwigi osobowe i towarowe, - aparaty do wymiany ciepła, - kotłownie i hydrofornie wbudowane, - klatki schodowe, - strychy, piwnice, komórki, - garaże,
2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:
- budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, - kotłownie i hydrofornie wolnostojące, - osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak:
- zbiorniki-doły gnilne, szamba, - rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, - sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, - budowle inżynieryjne (studnie itp.), - budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, - inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie jedynie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel na jaki zostanie przekazany. Opodatkowaniu podlegać będą zatem dochody z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez podatników, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy.

Dochody osiągniete z wynajmu ścian budynków na reklamy różnych firm, jak również odpłatne udostępnianie gruntów w ramach dzierżawy innym przedsiębiorstwom nie można zaliczyć do gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego oraz w oparciu o obowiązujący stan prawny należy stwierdzić, że dochody z wynajmu i dzierżawy uzyskiwane przez Spółdzielnię będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 19 %.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółdzielnię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, natomiast zgodnie z art. 14b § 2 tej ustawy wiąże właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie w trybie art. 14a § 4 i art. 236 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1.

Zażalenie winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem postanowienia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej).