Czy wydatki na odpłatne zajecia z gimnastyki korekcyjnej na pływalni, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatne badania okresowe, zakup środków leczniczych dla niepełnosprawnego dziecka mogą zostać odliczone od dochodu?Czy odliczenia w/w wydatk

Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
Sygnatura: PD-2/415-15/07
Hasła tematyczne: badanie okresowe, niepełnosprawni, wydatki na rehabilitację
Data dodania: 09/03/2007

Podatniczka jest matką dziecka urodzonego w 2005r., posiadającego orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych od urodzenia. Ponadto syn jest na diecie bezglutenowej. Uczęszcza na pływalnie na odpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. W sierpniu 2006r. przebywał na turnusie rehabilitacyjnym, częściowo odpłatnym. Okresowo dziecko ma odpłatnie wykonywane badania. Wszystkie w/w wydatki na rehabilitację, badania i zakup środków leczniczych dla dziecka są udokumentowane fakturami VAT.

Podatniczka stoi na stanowisku, iż rozliczając się razem z mężem ma prawo odliczyć od dochodu w/w wydatki w pełnej wysokości.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu przedstawione we wniosku stanowisko w części dotyczącej możliwości odliczenia od dochodu wydatków na okresowe badania niepełnosprawnego dziecka uznaje za nieprawidłowe. Natomiast w pozostałych kwestiach uznaje zajęte stanowisko za prawidłowe, o ile stan faktyczny zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

Stosownie do treści. art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami), podstawą obliczenia podatku może zostać obniżona o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.
Zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b-7g art. 26 ustawy. Natomiast o tym jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi, o której mowa wyżej stanowi art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z art. 26 ust. 7a ustawy, za wydatki rehabilitacyjne podlegające odliczeniu od dochodu uważa się między innymi wydatki poniesione na :
pkt 5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
pkt 6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Zgodnie z art. 26 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwrócona w jakiejkolwiek formie.
Stosownie do treści art. 26 ust. 7c ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 7a ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14.
Zatem przepisy nie zawierają zastrzeżenia, iż dokumentem takim musi być faktura VAT.

W świetle powyższych regulacji wydatki na odpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym mogą zostać odliczone od dochodu w wysokości faktycznie poniesionej, wynikającej z dokumentu potwierdzającego ich poniesienie.
Natomiast w ramach wydatków na rehabilitację nie wymieniono wydatków poniesionych na badania czy leczenie, a jedynie na zabiegi rehabilitacyjne.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji zabiegu rehabilitacyjnego. W/g definicji Słownika Języka Polskiego (wydanie PWN z 2003r.) ,,rehabilitacja” to przywrócenie choremu aktywności na skutek wyleczenia lub przez fizyczne i psychiczne przystosowanie go do zmienionych warunków życia. Natomiast ,,zabieg” to czynność lub zespół czynności zapobiegających skutkom choroby (np. masaże, naświetlenia itp.).
W związku z powyższym wydatki na wykonanie okresowych badań lekarskich nie mieszczą się w pojęciu zabiegów rehabilitacyjnych. Oznacza to zatem brak możliwości ich odliczenia od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Tutejszy organ informuje, że interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego.
Niniejsza interpretacja jest aktualna według stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.