V SA/Wa 1346/10 - Wyrok WSA w Warszawie

Sygnatura: 6559
Hasła tematyczne: Inne
Skarżony organ: Inne
Data: 15/07/2010
Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku: Uwzględniono skargę na dofinansowanie projektu
Sędziowie: Beata Krajewska /sprawozdawca/Irena Jakubiec-Kudiura /przewodniczący/Jolanta Bożek

Sentencja:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Irena Jakubiec – Kudiura, Sędzia WSA - Beata Krajewska (spr.), Sędzia WSA - Jolanta Bożek, Protokolant - Marcin Wacławek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2010 r. sprawy ze skargi Gminy P. na informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; uwzględnia skargę, stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazuje sprawę do rozpatrzenia protestu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych;

Uzasadnienie wyroku:

Pismem z dnia [...] marca 2010 r. [...] Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała Gminę P., iż złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Ożywienie społeczno-kulturalne zdegradowanych obszarów P. poprzez adaptację budynku byłej Komendy Policji na cele stworzenia centrum aktywności i integracji mieszkańców" przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej. Wyjaśniono, iż wniosek uzyskał wynik 70,00 punktów, co stanowi wymagane minimum 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Ze względu na ustalony poziom alokacji w przedmiotowym konkursie, jak również liczbę przyznanych punktów, wniosek został umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe, jednakże z uwagi na brak środków finansowych nie został przyjęty do dofinansowania. W piśmie zawarto również informację, że zgodnie z "Procedurą odwoławczą dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa M. 2007-2013 z dnia 7 kwietnia 2009 r." wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia protestu.Skarżąca, w związku z otrzymaną w dniu 12 marca 2010 r. informacją, w dniu 7 maja 2010 r. złożyła do MJWPU protest dotyczący oceny merytorycznej złożonego wniosku.Pismem z dnia [...] maja 2010 r. MJWPU poinformowała skarżącą o pozostawieniu protestu bez rozpoznania. Wyjaśniła, że zgodnie z §10 "Procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] 2007-2013" protest składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania z MJWPU pisemnej informacji o wynikach przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie. W przedmiotowej sprawie informację tą doręczono skarżącej w dniu 12 marca 2010 r. zaś protest został złożony dopiero w dniu 7 maja 2010 r. Wobec tego na podstawie § 15 ww. Procedury odwoławczej protest jako złożony po terminie należało pozostawić bez rozpatrzenia.W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Gmina P. wniosła o stwierdzenie, że ocena jej projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo. Zaskarżonej informacji zarzuciła naruszenie art. 30b ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84 poz. 712) oraz § 7 ust. 2 i 3 Procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa M. 2007 - 2013 z dnia 7 kwietnia 2009 r., polegające na pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia mimo błędnego poinformowania w informacji o jego ocenie, że Gmina nie może wnieść środka odwoławczego przewidzianego w systemie realizacji programu operacyjnego.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:Skarga jest zasadna.Zgodnie z "Procedurą odwoławczą dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa M. 2007-2013" w przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu wnoszonego do [...] Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyniku oceny. Przez negatywną ocenę projektu należy rozumieć taką ocenę (lub dany jej etap), której wyniki nie pozwalają na skierowanie do dalszego etapu oceny bądź do dofinansowania. Negatywnej oceny wniosku nie należy utożsamiać z sytuacją, w której projekt uzyskał wystarczającą ilość punktów, aby zakwalifikować się do dofinansowania, jednak nie jest to możliwe z uwagi na wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W takim przypadku środek odwoławczy nie przysługuje (§ 7 ust. 2 i 3 Procedury odwoławczej).Powyższy środek zaskarżenia (protest) przewidziany został w wykonaniu dyspozycji art. 30 b ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, stanowiącego, iż system realizacji programu operacyjnego musi uwzględniać, co najmniej jeden środek odwoławczy przysługujący wnioskodawcy w trakcie ubiegania się o dofinansowanie.O tym, że taki środek zaskarżenia przysługuje właściwa instytucja ma obowiązek pouczyć uprawnionego w myśl art. 30 b ust. 1 ww. ustawy.Protest nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli został wniesiony po terminie, w sposób sprzeczny z pouczeniem lub do niewłaściwej instytucji (art. 30b ust. 5 ww. ustawy, § 15 Procedury odwoławczej).W wyniku rozpatrzenia protestu MJWPU może uwzględnić protest – jeżeli na podstawie zebranych informacji i dokumentacji uzna, że ocena nie została przeprowadzona w sposób właściwy, a więc złożony protest był zasadny, oddalić protest – w przypadku braku przesłanek do uznania, iż ocena została przeprowadzona w sposób niewłaściwy. O przyczynach pozostawienia protestu bez rozpatrzenia MJWPU informuje pisemnie wnioskodawcę (§13 Procedury odwoławczej).Zestawiając powyższe przepisy z zaskarżoną informacją należało uznać, że została ona wydana z naruszeniem prawa. Niewątpliwie bowiem pismo MJWPU z dnia [...] marca 2010 r. nie zawiera właściwego pouczenia o możliwości złożenia protestu. W związku z tym wniesiony przez wnioskodawcę protest powinien zostać rozpoznany. Błędne pouczenie nie mogło bowiem skutkować uznaniem protestu za złożony po terminie i w konsekwencji pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Wydanie takiego rozstrzygnięcia byłoby dopuszczalne jedynie w przypadku dokonania prawidłowego pouczenia o przysługującym wnioskodawcy środku odwoławczym i wniesieniu tego środka w sposób wskazany w art. 30b ust. 5 ww. ustawy.Podsumowując wskazać należy, że skarżąca właściwie zinterpretowała treść pisma z dnia [...] marca 2010 r. jako negatywną ocenę swojego wniosku i zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Procedury odwoławczej prawidłowo wniosła protest w celu weryfikacji wyników przeprowadzonej oceny projektu. W tej sytuacji uznanie, iż nie przysługuje jej środek odwoławczy stanowiłyby naruszenie bezwzględnie obowiązującego przepisu z art. 30b ust. 2 ustawy stanowiącego, iż system realizacji programu musi uwzględnić, co najmniej jeden środek odwoławczy.Protest złożony przez wnioskodawcę powinien być rozpatrzony przez MJWPU zgodnie z wymogami § 7-16 Procedury odwoławczej i w wyniku jego rozpatrzenia MJWPU winna wydać jedno z rozstrzygnięć przewidzianych w § 13 tej Procedury.W powyższej sytuacji należało stwierdzić, że ocena wniosku nastąpiła w sposób naruszający prawo i przekazać [...] Jednostce Wdrażania Programów Unijnych sprawę do ponownego rozpatrzenia w zakresie rozpoznania protestu.Z przedstawionych względów Sąd uwzględnił skargę i działając w oparciu o przepis art. 30 c ust. 3 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, orzekł jak w sentencji.