PYTANIE: Jaki Sąd wydaje zaświadczenia o niekaralności? Gdzie uzyskuje się zaświadczenie o niekaralności?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Zaświadczenia o karalności/niekaralności wydawane są przez Krajowy Rejestr Karny. Rejestr prowadzi wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości "Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego"(Art. 2. Ust. O Krajowym Rejestrze Karnym, Dz.U.Nr.50, poz.580.) Krajowy Rejestr Karny mieści się w Warszawie przy ulicy Zwycięzców. W KRK można zasięgnąć informacji zgromadzonych w trzech kartotekach: Kartotece Karnej, Kartotece Nieletnich i Kartotece osób Pozbawionych wolności. Aby uzyskać informacje należy wypełnić dostępny na miejscu formularz i uiścić opłatę skarbową w wysokości 50 zł. Formularz taki można złożyć także w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania i za jego pośrednictwem uzyskać informacje z KRK. Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby. Informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela się na zapytanie: 1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów, 3. Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów, 4. sądu sprawującego w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonym postępowaniem, 5. Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi postępowaniami, 6. prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem, 7. organu wykonującego orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia, 8. organu administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie, 9. pracodawcy, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, oraz władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie powinno zawierać: 1) nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL osoby, której zapytanie dotyczy, 2) określenie rodzaju i zakresu danych o osobie, które mają być przedmiotem informacji, 3) wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o osobie, 4) nazwę podmiotu kierującego zapytanie, 5) datę wystawienia, 6) podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie. Wniosek osoby o udzielenie informacji z Rejestru powinien zawierać: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy. Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji, informacja ta powinna zawierać odpis wszystkich zapisów dotyczących wnioskodawcy, zamieszczonych na kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach. Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie zapytania lub wniosku bez rozpoznania, chyba że braki dotyczą wyłącznie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a tożsamość osoby, której zapytanie dotyczy, nie budzi wątpliwości. Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, zawiera: 1) dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, a także numer PESEL, 2) dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że osoba nie figuruje w Rejestrze, 3) datę wydania, 4) nazwisko i imię osoby upoważnionej do jej wydania, 5) pieczęć urzędową. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach: 1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, 2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, 3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii, 4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej, 5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, 6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich", 7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu, 8) poszukiwanych listem gończym, 9) tymczasowo aresztowanych, 10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

DODANO:
01/09/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.