PYTANIE: Chciałabym się dowiedzieć czy ZUS może cofnąć mi zwolnienie?

Od trzech tygodni jestem na zwolnieniu lekarskim udzielonym przez lekarza ogólnego ze względu na wysokie ciśnienie. Natomiast obecnie zaczęły mi się problemy skórne i to dość poważne (nie wiem czy jest to spowodowane lekami). Czy mogę kontynuować zwolnienie lekarskie z tym, że od dermatologa? Bo słyszałam, że zwolnienie może być tylko od jednego lekarza ze względu na kod choroby.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Prawo do kontrolowania prawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich posiada: 1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2) Płatnicy składek (pracodawcy). W skutek takiej kontroli istotną sprawą dla kontrolowanego pracownika jest fakt, iż w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości pracownikowi będą grozić określone sankcje, łącznie z pozbawieniem prawa do zasiłku. Artykuł 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.) upoważnia pracodawców do kontrolowania sposobu wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników oraz formalnej kontroli takich zaświadczeń. Jej zakres i sposób prowadzenia uregulowany jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 743). Należy zauważyć, iż wymienione przepisy dotyczą płatników składek na ubezpieczenie chorobowe, zgłaszających do tego ubezpieczenia powyżej 20 osób. W przypadku zatem pracodawców zatrudniających nie więcej niż 20 osób, zasiłki chorobowe wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych i na nim spoczywa obowiązek prowadzenia kontroli. Kontrolą powinno zostać objęte zarówno sprawdzenie druku zwolnienia lekarskiego jak i prawidłowość wykorzystywania zwolnienia przez pracownika. Płatnik zatem, któremu pracownik dostarczył zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby (druk ZUS ZLA) powinien: - sprawdzić czy nie zostało ono sfałszowane, - podrobione lub - wydane niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania takich zaświadczeń. Jeżeli w trakcie kontroli uzna, iż zachodzi podejrzenie sfałszowania druku, występuje do lekarza leczącego z prośbą o wyjaśnienie sprawy. W razie potwierdzenia podejrzeń, pracodawca wstrzymuje wypłatę zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby. Obowiązek ten wynika z art. 17 oraz art. 66 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W takiej sytuacji pracodawcy mogą też potraktować okres nieobecności w pracy jako nieusprawiedliwiony i zastosować wobec pracownika sankcje przewidziane w Kodeksie pracy oraz innych przepisach dotyczących przestrzegania porządku i dyscypliny pracy. Odmienny tryb postępowania obowiązuje w razie podejrzenia, że formularz zwolnienia został wystawiony niezgodnie z przepisami. Pracodawca zwraca się wówczas o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oddział, inspektorat), która po jej rozpatrzeniu poinformuje płatnika o wyniku postępowania. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia, to osoba wykonująca taką kontrolę musi posiadać imienne upoważnienie wystawione przez pracodawcę. Na mocy § 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich upoważnienie to uprawnia do wykonania kontroli w: - miejscu zamieszkania, - czasowego pobytu lub - miejscu zatrudnienia osoby korzystającej ze zwolnienia. Do obowiązków osoby wykonującej kontrole należy ustalenie, czy ubezpieczony: - nie wykonuje pracy zarobkowej lub innych czynności, które mogłyby przedłużyć jego okres niezdolności do pracy, - nie wykorzystuje zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Zgodnie zaś z § 7 przywołanego rozporządzenia kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy powinny być przeprowadzane w miarę potrzeby, bez ustalania stałych terminów. Należy je nasilić w okresach zwiększonej absencji z powodu choroby lub sprawowania opieki. Pracodawca powinien też skontrolować pracownika w razie uzyskania informacji albo nabycia podejrzeń, że wykorzystuje on nieprawidłowo okres pobytu na zwolnieniu lekarskim. Warto zauważyć, iż w przypadku zwolnień z tytułu opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny sprawdza się czy poza pracownikiem nie ma innych domowników mogących zapewnić taka opiekę. Nie dotyczy to jednak osób sprawujących opiekę nad chorym dzieckiem w wieku do dwóch lat. Stosownie do wyjaśnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie uważa się, iż pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, jeśli: - wykonuje, będąc chorym (nawet obłożnie) czynności niezbędne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, - sprawując opiekę nad chorym członkiem rodziny wykonuje czynności domowe w zastępstwie tej osoby, - wyjechał na czas leczenia do rodziny. Jeżeli osoba kontrolująca nie zastała pracownika w domu, powinna przyjść ponownie, wyjaśniając jednocześnie przyczynę jego poprzedniej nieobecności. Należy wiedzieć, iż osoba kontrolującą sporządza protokół, jeśli w trakcie kontroli okaże się, że ubezpieczony nieprawidłowo wykorzystuje okres zwolnienia lekarskiego. W protokole podaje się dane dotyczące pracownika oraz dane druku zaświadczenia, a także podaje się w nim stwierdzone nieprawidłowości. Z dokumentem tym powinien zapoznać się też ubezpieczony, który ma prawo wniesienia do protokołu uwag i wyjaśnień. Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie wykorzystywane było niezgodnie z jego celem rozstrzyga właściwa jednostka ZUS, uzyskując w miarę potrzeby opinię lekarza leczącego. Instytucja ta wydaje w razie sporu decyzję, od której przysługują środki odwoławcze określone w odrębnych przepisach. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż ZUS nie może Panu „cofnąć” zwolnienia lekarskiego z tego powodu, że obecnie choruje Pan na inną chorobę niż poprzednio. "PROMO LEX" Biuro Doradcze

DODANO:
17/10/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie