PYTANIE: Czy testament nie potwierdzony przez notariusza ma swoją moc prawną ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Testament nie musi być sporządzany notarialnie. Najprostszą formą testamentu jest zwykła forma pisemna, ale muszą być spełnione określone przez ustawę warunki, a mianowicie: 1) testament musi być w całości spisany i podpisany własnoręcznie przez spadkodawcę, 2) może zawierać rozporządzenia tylko jednej osoby, 3) musi być opatrzony datą ( z tym że brak daty nie powoduje nieważności testamentu, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności testowania, Poza warunkami co do formy testamentu należy też pamiętać o tym, że testament może sporządzić tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych ( to jest pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona). W pewnych sytuacjach testament może być uznany za nieważny: Art. 945. § 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: 1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; 2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; 3) pod wpływem groźby.

DODANO:
31/10/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie