PYTANIE: Czy pracownikowi przysluguje dzien wolny jezeli w tym dniu ma rozprawe w sądzie??

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Na podstawie § 6 w rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 z 1996 r.), pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy w tym przypadku jest imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie, W § 6 podanego powyżej rozporządzenia czytamy, iż pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organów wymienionych w tym paragrafie. Czasu tego nie da się ścieśle okreslić tj. od godziny 8:00 do 14:00 – gdyż po prostu każde wezwanie jest inne i nie wiadomo ile konkretnie czasu potrzeba na załatwienie danej sprawy. W podobnej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 23 stycznia 1998 r. U N I PKN 500/97 OSNAP 1999/1/14, który stwierdził, iż „pozostanie pracownika w sądzie jako świadka po złożeniu zeznań na żądanie pełnomocnika procesowego w celu złożenia uzupełniających zeznań lub konfrontacji z innymi świadkami, jest okolicznością usprawiedliwiającą jego nieobecność w zakładzie pracy w związku z wezwaniem do sądu, a tym samym wyłączającą przypisanie mu winy i stosowanie wobec niego kary porządkowej (art. 108 i art. 111 k.p.)”. W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, o którym mowa powyżej pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach to jest w: - Kodeksie Postępowania Administracyjnego, - Kodeksie Postępowania Cywilnego, - Kodeksie Postępowania Karnego, - Kodeksie Postępowania w sprawach o wykroczenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

DODANO:
27/11/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.