PYTANIE: Czy pracownikowi przysluguje dzien wolny jezeli w tym dniu ma rozprawe w sądzie??

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na podstawie § 6 w rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 z 1996 r.), pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy w tym przypadku jest imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie, W § 6 podanego powyżej rozporządzenia czytamy, iż pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organów wymienionych w tym paragrafie. Czasu tego nie da się ścieśle okreslić tj. od godziny 8:00 do 14:00 – gdyż po prostu każde wezwanie jest inne i nie wiadomo ile konkretnie czasu potrzeba na załatwienie danej sprawy. W podobnej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 23 stycznia 1998 r. U N I PKN 500/97 OSNAP 1999/1/14, który stwierdził, iż „pozostanie pracownika w sądzie jako świadka po złożeniu zeznań na żądanie pełnomocnika procesowego w celu złożenia uzupełniających zeznań lub konfrontacji z innymi świadkami, jest okolicznością usprawiedliwiającą jego nieobecność w zakładzie pracy w związku z wezwaniem do sądu, a tym samym wyłączającą przypisanie mu winy i stosowanie wobec niego kary porządkowej (art. 108 i art. 111 k.p.)”. W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, o którym mowa powyżej pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach to jest w: - Kodeksie Postępowania Administracyjnego, - Kodeksie Postępowania Cywilnego, - Kodeksie Postępowania Karnego, - Kodeksie Postępowania w sprawach o wykroczenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

DODANO:
27/11/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie