PYTANIE: Żyrant chce wycofać swoje poręczenie

Żyrant chce wycofać swoje poręczenie
iedawno otrzymałem kredyt. Podpisałem stosowne dokumenty oraz uzyskałem podpisy 2 poręczycieli (dobrowolnie i bez przymusu).Tak podpisane dokumenty wręczyłem pożyczkodawcy. Na dniach spodziewam się wypłaty kredytu. Niestety jeden z poręczycieli po fakcie poinformował mnie telefonicznie iż chce się wycofać z poręczenia z powodu awantury jaką "użądziła" mu małżonka. Czy w tej sytuacji może jeszcze się wycofać?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
To, czy poręczyciel może odstąpić od umowy poręczenia zależy od rodzaju kredytu oraz od samej umowy o kredyt. Jeśli do udzielonego Panu kredytu zastosowanie ma ustawa o kredycie konsumenckim, wówczas to poręczyciel na podstawie art. 11 ustawy o kredycie konsumenckim w zw. art. 883§1 oraz art. 375 §1 Kodeksu cywilnego może, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy o kredyt w określonym terminie. Termin ten wynosi zasadniczo 10 dni od zawarcia umowy, a jeśli umowa nie zawierała informacji o możliwości odstąpienia, to termin w/w biegnie od powzięciu wiadomości o takim prawie. W każdym razie odstąpić nie można po upływie 3 miesięcy od zawarcia umowy. Sama ustawa określa kiedy jej przepisy stosuje się do kredytów, a kiedy nie. Jako, że nie podał Pan szczegółów dotyczących rodzaju kredytu, ani jego wysokość, musi Pan sam w oparciu o przepisy niżej wskazane, zobaczyć, czy ustawa o kredycie konsumenckim ma w Pana sytuacji zastosowanie. Art. 2. 1. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, na mocy której przedsiębiorca w zakresie swojej działalności, zwany dalej "kredytodawcą", udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. 2. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności: 1) umowę pożyczki, 2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, 3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, 4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy, 5) umowę, na mocy której kredytodawca zobowiązany jest do zaciągnięcia zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia. 6) umowę, na mocy której kredytodawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu związanego z obowiązkiem wniesienia przez konsumenta, w jakiejkolwiek formie, środków pieniężnych oprocentowanych poniżej stopy rynkowej lub nieoprocentowanych – uchylony z dniem 3 sierpnia 2004 r. 3. Ustawę stosuje się także do umów, na mocy których spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia swojemu członkowi kredytu w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą. 4. Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Art. 3. 1. Ustawy nie stosuje się do umów o kredyt konsumencki: 1) o wysokości mniejszej niż 500 zł i większej niż 80 000 zł albo równowartości tych kwot w innej walucie niż waluta polska; wartość waluty obcej wylicza się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP dla danej waluty obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy. 2) na mocy których termin spłaty kredytu nie przekracza trzech miesięcy, 3) na mocy których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania ani innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego. 2. Ustawy nie stosuje się także do umów o kredyt konsumencki: 1) w postaci nieprzewidzianego w umowie, utrzymującego się za zgodą kredytodawcy przez okres co najmniej trzech miesięcy, ujemnego salda; do umów tych stosuje się art. 6, 9 i 10, 2) dotyczących odpłatnego korzystania z rzeczy lub praw, jeżeli umowa nie przewiduje przejścia własności rzeczy lub praw na konsumenta, 3) przeznaczony na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont budynku lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wniesienie wkładu członkowskiego do spółdzielni mieszkaniowej, 3) przeznaczony na nabycie własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości, ekspektatywy odrębnej własności lokalu, budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont budynku lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wniesienie wkładu mieszkaniowego bądź budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej oraz nabycie wierzytelności wynikającej z umowy zawartej przez osobę trzecią z przedsiębiorcą budowlanym obejmującej prawa z tytułu wniesionego wkładu budowlanego, 3a) przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na cele, o których mowa w pkt. 3, 4) w postaci odroczenia terminu płatności za świadczenie niepieniężne, którego przedmiotem jest stałe lub sukcesywne dostarczanie energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych, wody, odprowadzenia nieczystości, wywóz śmieci lub świadczenie innych usług, jeżeli konsument zobowiązany jest do zapłaty za spełnione świadczenie w ustalonych odstępach czasu w trakcie trwania umowy. 5) przewidujących limit zadłużenia pożyczek i kredytów odnawialnych w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym lub w innych rachunkach oszczędnościowych innych niż rachunki kredytowe, z zastrzeżeniem art.5a; do umów tych stosuje się art.11. Drugą możliwość odstąpienia w określonym czasie-tak zwane umowne prawo odstąpienia, bądź odstępne, może przewidywać sama umowa. Gdy zastosowania nie ma ani ustawa o kredycie konsumenckim, ani umowa, wtedy poręczyciel nie może jednostronnie odstąpić od poręczenia. Wierzyciel jednak może zrzec się poręczenia.

DODANO:
31/12/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie