PYTANIE: Wzór odwołania od decyzji Urzędu Pracy

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odwołanie powinno zawierać w niezbędnym zakresie wskazanie osoby, od której ono pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Co do zasady też odwołanie wniesione pisemnie powinno być podpisane przez wnoszącego. Przy czym, gdy osoba, która nie umie lub nie może złożyć podpisu, odwołanie podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, dokonując o tym wzmiankę obok podpisu. Zasadniczo „O tym, czy pismo wniesione przez stronę jest odwołaniem, decyduje nie nagłówek, lecz treść pisma.” (wyrok NSA z dnia 2 stycznia 1988 r., sygn. akt SA/Wr 815/87, ONSA 1988/1/31). Należy również podkreślić, że „W świetle rozwiązań prawnych (...) nie ma podstaw do wykładni, że stronie przysługuje odwołanie tylko od decyzji negatywnych, a więc nie uwzględniających w całości lub w części żądania zawartego w podaniu. Strona w postępowaniu administracyjnym broni swojego interesu prawnego i oceny, czy interes jej został w pełni zrealizowany, może dokonać tylko ona.” (wyrok NSA z dnia 3 lipca 1992 r., sygn. akt SA/Wr 455/92, ONSA 1993/3/62). Przykładowy wzór odwołania od decyzji administracyjnej można zobaczyć na stronie o adresie: http://www.egi.eco.pl/pisma/cz2/w18.html.

DODANO:
14/02/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie