PYTANIE: Chciałem się dowiedzieć: gdzie można otrzymać świadectwo o nie karalności i ile czasu trwa otrzymanie tego dokumentu?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 50, poz. 580 z późn. zm.), „Krajowy Rejestr Karny” przejął dane osobowe oraz informacje zgromadzone w „Centralnym Rejestrze Skazanych” i w „Centralnym Rejestrze Nieletnich”, jeżeli dane te podlegają gromadzeniu na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (zakres danych nieobjętych ustawą uległ likwidacji). Rejestr ten natomiast prowadzi, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości „Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego”. Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, wymienia dwa rodzaje podmiotów, których dane są gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym, a mianowicie osobę oraz podmiot zbiorowy. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, stanowi, że każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji o tym czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów jej dotyczących. Na podstawie zatem przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela się zatem na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Elementy jakie powinien zawierać wniosek osoby o udzielenie informacji określa art. 19 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Wniosek ten winien zatem zawierać: nazwisko (także przybrane), imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, PESEL i podpis wnioskodawcy. Dodać przy tym należy, że w przypadku zaś, gdy wniosek osoby o informację nie spełnia tych wymogów, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach i podmiotach zbiorowych na podstawie zgromadzonych danych w Rejestrze określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 198, poz. 1930 ze zm.). Zgodnie zatem z § 3 ust. 1 rozporządzenia, wniosek o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego kieruje się do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego lub jego punktów informacyjnych, działających przy niektórych sądach powszechnych. Punktów informacyjnych jest 32 i zostały one określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, i mieszczą się one przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, w Bielsku-Białej, w Bydgoszczy, w Częstochowie, w Gdańsku, w Gliwicach, w Gorzowie Wielkopolskim, w Jeleniej Górze, w Kaliszu, w Katowicach, w Kielcach, w Koszalinie, w Krakowie, w Krośnie, w Nowym Sączu, w Olsztynie, w Opolu, w Poznaniu, w Radomiu, w Rzeszowie, w Słupsku, w Szczecinie, w Toruniu, w Świdnicy, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Legnicy, w Elblągu i w Tarnobrzegu, natomiast Punkt Informacyjny w Lublinie i w Tarnowie mieści się przy Sądzie Rejonowym, także w Łodzi Punkt usytuowany jest przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia. Na podstawie art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, informacja o osobie, o której mowa w art. 20 ust. 1, stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego. Do postępowania prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym stosuje się przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), o ile przepisy ustawy nie określają inaczej (art. 9 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym). Za wydanie z Rejestru informacji o osobie pobiera się opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa. Przy czym od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 i 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, jak stanowi art. 24 ust. 1 tejże ustawy. Tak więc opłatę wnoszą osoby za wydanie informacji o osobie z Rejestru w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. nr 151, poz. 1468), która wynosi 50 zł. Wniosek o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego należy zatem kierować do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego lub do jednego z jego punktów informacyjnych, działających przy sądach powszechnych, mieszczących się przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, w Bielsku-Białej, w Bydgoszczy, w Częstochowie, w Gdańsku, w Gliwicach, w Gorzowie Wielkopolskim, w Jeleniej Górze, w Kaliszu, w Katowicach, w Kielcach, w Koszalinie, w Krakowie, w Krośnie, w Nowym Sączu, w Olsztynie, w Opolu, w Poznaniu, w Radomiu, w Rzeszowie, w Słupsku, w Szczecinie, w Toruniu, w Świdnicy, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Legnicy, w Elblągu i w Tarnobrzegu, natomiast Punkt Informacyjny w Lublinie i w Tarnowie mieści się przy Sądzie Rejonowym, także w Łodzi Punkt usytuowany jest przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, opłacając wniosek w wysokości 50 zł, w postaci znaków opłaty sądowej, w które może się zaopatrzyć w siedzibie Rejestru albo w kasie sądu. Zasadniczo natomiast zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni. Informacje o czasie urzędowania Biura i inne informacje dostępne są pod adresem: http://www.ms.gov.pl/krk/krk.shtml.

DODANO:
07/03/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.