PYTANIE: Chciałem się dowiedzieć: gdzie można otrzymać świadectwo o nie karalności i ile czasu trwa otrzymanie tego dokumentu?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 50, poz. 580 z późn. zm.), „Krajowy Rejestr Karny” przejął dane osobowe oraz informacje zgromadzone w „Centralnym Rejestrze Skazanych” i w „Centralnym Rejestrze Nieletnich”, jeżeli dane te podlegają gromadzeniu na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (zakres danych nieobjętych ustawą uległ likwidacji). Rejestr ten natomiast prowadzi, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości „Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego”. Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, wymienia dwa rodzaje podmiotów, których dane są gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym, a mianowicie osobę oraz podmiot zbiorowy. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, stanowi, że każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji o tym czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów jej dotyczących. Na podstawie zatem przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela się zatem na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Elementy jakie powinien zawierać wniosek osoby o udzielenie informacji określa art. 19 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Wniosek ten winien zatem zawierać: nazwisko (także przybrane), imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, PESEL i podpis wnioskodawcy. Dodać przy tym należy, że w przypadku zaś, gdy wniosek osoby o informację nie spełnia tych wymogów, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach i podmiotach zbiorowych na podstawie zgromadzonych danych w Rejestrze określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 198, poz. 1930 ze zm.). Zgodnie zatem z § 3 ust. 1 rozporządzenia, wniosek o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego kieruje się do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego lub jego punktów informacyjnych, działających przy niektórych sądach powszechnych. Punktów informacyjnych jest 32 i zostały one określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, i mieszczą się one przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, w Bielsku-Białej, w Bydgoszczy, w Częstochowie, w Gdańsku, w Gliwicach, w Gorzowie Wielkopolskim, w Jeleniej Górze, w Kaliszu, w Katowicach, w Kielcach, w Koszalinie, w Krakowie, w Krośnie, w Nowym Sączu, w Olsztynie, w Opolu, w Poznaniu, w Radomiu, w Rzeszowie, w Słupsku, w Szczecinie, w Toruniu, w Świdnicy, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Legnicy, w Elblągu i w Tarnobrzegu, natomiast Punkt Informacyjny w Lublinie i w Tarnowie mieści się przy Sądzie Rejonowym, także w Łodzi Punkt usytuowany jest przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia. Na podstawie art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, informacja o osobie, o której mowa w art. 20 ust. 1, stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego. Do postępowania prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym stosuje się przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), o ile przepisy ustawy nie określają inaczej (art. 9 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym). Za wydanie z Rejestru informacji o osobie pobiera się opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa. Przy czym od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 i 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, jak stanowi art. 24 ust. 1 tejże ustawy. Tak więc opłatę wnoszą osoby za wydanie informacji o osobie z Rejestru w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. nr 151, poz. 1468), która wynosi 50 zł. Wniosek o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego należy zatem kierować do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego lub do jednego z jego punktów informacyjnych, działających przy sądach powszechnych, mieszczących się przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, w Bielsku-Białej, w Bydgoszczy, w Częstochowie, w Gdańsku, w Gliwicach, w Gorzowie Wielkopolskim, w Jeleniej Górze, w Kaliszu, w Katowicach, w Kielcach, w Koszalinie, w Krakowie, w Krośnie, w Nowym Sączu, w Olsztynie, w Opolu, w Poznaniu, w Radomiu, w Rzeszowie, w Słupsku, w Szczecinie, w Toruniu, w Świdnicy, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Legnicy, w Elblągu i w Tarnobrzegu, natomiast Punkt Informacyjny w Lublinie i w Tarnowie mieści się przy Sądzie Rejonowym, także w Łodzi Punkt usytuowany jest przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, opłacając wniosek w wysokości 50 zł, w postaci znaków opłaty sądowej, w które może się zaopatrzyć w siedzibie Rejestru albo w kasie sądu. Zasadniczo natomiast zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni. Informacje o czasie urzędowania Biura i inne informacje dostępne są pod adresem: http://www.ms.gov.pl/krk/krk.shtml.

DODANO:
07/03/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie