Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Czy pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu na telefon,lub przysługujących dwuch dni opieki na dziecko?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Urlop na żądanie jest szczególnym sposobem wykorzystania nie więcej niż 4 dni spośród przysługującego pracownikowi w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego. Urlop na żądanie nie zwiększa rocznego wymiaru urlopu o 4 dni. Cztery dni urlopu na żądanie pracownik może wykorzystać jedynie w ramach przysługującego mu w roku kalendarzowym wymiaru urlopu wypoczynkowego (18, 20 lub 26 dni). Oznacza to także, że pracownik może wykorzystać urlop na żądanie tylko wówczas, gdy nabył już prawo do urlopu wypoczynkowego i urlopu tego jeszcze w całości nie wykorzystał. Zgodnie z art. 1672 zd. 1 Kodeksu pracy „pracodawca ma obowiązek udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym”. Pracownikowi w ramach należnego mu urlopu wypoczynkowego przysługują więc nie więcej niż 4 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, które może on wykorzystać na żądanie, we wskazanym przez siebie terminie. Pracownik nie musi ustalać wcześniej z pracodawcą terminu wykorzystania urlopu. Nie musi też uzyskać zgody pracodawcy na sam fakt wykorzystania tego urlopu. Musi jedynie poinformować pracodawcę o wykorzystaniu tego urlopu. Pracodawca nie może więc, co do zasady, odmówić pracownikowi prawa skorzystania z tego urlopu. Odmowa udzielenia tego urlopu w przypadkach nieuzasadnionych stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które pracodawcy grozi kara grzywny. Artykuł 282 § 1 pkt 2 k.p. stanowi, że karze takiej podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu. Pracownik może zgłosić żądanie wykorzystania urlopu w dowolnej formie. Przepisy nie wymagają żadnej formy szczególnej. Żądanie może być złożone ustnie, pisemnie, za pomocą innych środków (poczty elektronicznej, telefonu, faksu). Pracownik może wykorzystać przysługujące mu 4 dni urlopu wypoczynkowego na żądanie jednorazowo w całości (4 kolejne dni robocze), częściami (np. 2 razy po 2 dni lub raz 3 dni i raz 1 dzień) lub też każdy z tych dni odrębnie. Ważne, by suma tych dni w danym roku kalendarzowym nie przekroczyła 4. Ze względu na fakt, iż ten urlop może być wykorzystany na żądanie pracownika w terminie przez niego wyznaczonym, nie umieszcza się go w planie urlopów (art. 163 § 1 zd. 2 k.p.). Pracownik w planie rocznym musi więc zaplanować odpowiednio 14 (18–4 = 14), 16 (20–4 = 16) i 22 (26–4 = 22) dni urlopu. Cztery dni w roku kalendarzowym może wykorzystać, kiedy zechce, nie planując tego terminu i nie uprzedzając o nim wcześniej pracodawcy. Zgodnie z art. 1672 zd. 1 k.p. pracownik może wykorzystać 4 dni takiego urlopu tylko w danym roku kalendarzowym. Jeśli nie skorzysta z tego trybu do końca roku kalendarzowego, traci taką możliwość bezpowrotnie. Nie traci natomiast samego urlopu. Nie ma jedynie prawa do skorzystania z niego według szczególnych zasad – na własne żądanie i w terminie przez siebie wybranym. Może go wykorzystać w roku przyszłym jako zwykły urlop zaległy. Dni nie wykorzystanego urlopu na żądanie zwiększą wymiar zwykłego urlopu wypoczynkowego pracownika w następnym roku. Jako zwykły już urlop zaległy muszą być wykorzystane do końca pierwszego kwartału następnego roku. Jesli chodzi o opiekę nad dzieckiem - nie musi Pani uzasadniać swojego wzniosku o udzielenie owego zwolnienia (wystarczy wyłącznie wniosek na piśmie ze w danym dniu chce Pani skorzystac z tego zwolnienia). Pracodawca powinien także udzielić go we wskazanym przez Panią terminie.

DODANO:
11/03/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie