PYTANIE: Czy pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu na telefon,lub przysługujących dwuch dni opieki na dziecko?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Urlop na żądanie jest szczególnym sposobem wykorzystania nie więcej niż 4 dni spośród przysługującego pracownikowi w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego. Urlop na żądanie nie zwiększa rocznego wymiaru urlopu o 4 dni. Cztery dni urlopu na żądanie pracownik może wykorzystać jedynie w ramach przysługującego mu w roku kalendarzowym wymiaru urlopu wypoczynkowego (18, 20 lub 26 dni). Oznacza to także, że pracownik może wykorzystać urlop na żądanie tylko wówczas, gdy nabył już prawo do urlopu wypoczynkowego i urlopu tego jeszcze w całości nie wykorzystał. Zgodnie z art. 1672 zd. 1 Kodeksu pracy „pracodawca ma obowiązek udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym”. Pracownikowi w ramach należnego mu urlopu wypoczynkowego przysługują więc nie więcej niż 4 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, które może on wykorzystać na żądanie, we wskazanym przez siebie terminie. Pracownik nie musi ustalać wcześniej z pracodawcą terminu wykorzystania urlopu. Nie musi też uzyskać zgody pracodawcy na sam fakt wykorzystania tego urlopu. Musi jedynie poinformować pracodawcę o wykorzystaniu tego urlopu. Pracodawca nie może więc, co do zasady, odmówić pracownikowi prawa skorzystania z tego urlopu. Odmowa udzielenia tego urlopu w przypadkach nieuzasadnionych stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które pracodawcy grozi kara grzywny. Artykuł 282 § 1 pkt 2 k.p. stanowi, że karze takiej podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu. Pracownik może zgłosić żądanie wykorzystania urlopu w dowolnej formie. Przepisy nie wymagają żadnej formy szczególnej. Żądanie może być złożone ustnie, pisemnie, za pomocą innych środków (poczty elektronicznej, telefonu, faksu). Pracownik może wykorzystać przysługujące mu 4 dni urlopu wypoczynkowego na żądanie jednorazowo w całości (4 kolejne dni robocze), częściami (np. 2 razy po 2 dni lub raz 3 dni i raz 1 dzień) lub też każdy z tych dni odrębnie. Ważne, by suma tych dni w danym roku kalendarzowym nie przekroczyła 4. Ze względu na fakt, iż ten urlop może być wykorzystany na żądanie pracownika w terminie przez niego wyznaczonym, nie umieszcza się go w planie urlopów (art. 163 § 1 zd. 2 k.p.). Pracownik w planie rocznym musi więc zaplanować odpowiednio 14 (18–4 = 14), 16 (20–4 = 16) i 22 (26–4 = 22) dni urlopu. Cztery dni w roku kalendarzowym może wykorzystać, kiedy zechce, nie planując tego terminu i nie uprzedzając o nim wcześniej pracodawcy. Zgodnie z art. 1672 zd. 1 k.p. pracownik może wykorzystać 4 dni takiego urlopu tylko w danym roku kalendarzowym. Jeśli nie skorzysta z tego trybu do końca roku kalendarzowego, traci taką możliwość bezpowrotnie. Nie traci natomiast samego urlopu. Nie ma jedynie prawa do skorzystania z niego według szczególnych zasad – na własne żądanie i w terminie przez siebie wybranym. Może go wykorzystać w roku przyszłym jako zwykły urlop zaległy. Dni nie wykorzystanego urlopu na żądanie zwiększą wymiar zwykłego urlopu wypoczynkowego pracownika w następnym roku. Jako zwykły już urlop zaległy muszą być wykorzystane do końca pierwszego kwartału następnego roku. Jesli chodzi o opiekę nad dzieckiem - nie musi Pani uzasadniać swojego wzniosku o udzielenie owego zwolnienia (wystarczy wyłącznie wniosek na piśmie ze w danym dniu chce Pani skorzystac z tego zwolnienia). Pracodawca powinien także udzielić go we wskazanym przez Panią terminie.

DODANO:
11/03/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie