PYTANIE: Czy można zabrać prawo jazdy za nie płacenie alimentów ? Jaki musi byc okres zadlużenia ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. nr 86, poz. 732) weszła w życie 1 czerwca 2005 r. Przepisy zawarte w rozdziale 2 tej ustawy, w art. 3-6 dotyczą usprawnienia egzekucji alimentów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 cytowanej ustawy - „ w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania organu właściwego dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności”. Organem właściwym dłużnika są organy samorządu gminnego, czyli wójt, burmistrz, lub prezydent miasta(art.2 pkt 3 ww. ustawy).W przypadku gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna, gmina zleci miejscowemu ośrodkowi pomocy społecznej przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego. Ten wywiad pozwoli stwierdzić w jakiej sytuacji majątkowej znajduje się dłużnik i czy ma z czego zapłacić alimenty. W przypadku, gdy będzie on bezrobotnym to wówczas gmina, w której mieszka - „zwraca się do właściwego urzędu pracy o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego”(art.4 ust.2 pkt 1 cytowanej ustawy). Jeżeli okaże się, że brak jest aktualnie ofert pracy wówczas gmina zwraca się „ z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”(atr.4 ust.2 pkt 2 ustawy jw.).Jeżeli dłużnik odmówi podjęcia zaproponowanych prac, albo będzie utrudniał przeprowadzenie wywiadu środowiskowego to zgodnie z art. 4 ust. 3 tej ustawy zostanie złożony wniosek do prokuratury „o ściganie za przestępstwo z art. 209 par.1 K.k..” Artykuł ten stanowi, że ten kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lun innej i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Po złożeniu wniosku do prokuratury gmina dłużnika będzie mogła dodatkowo „skierować do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy /…/”. Na tej podstawie starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu tego dokumentu. Podstawa prawna: art. 5 ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U z 2005 r. nr 86, poz.732). Zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego nastąpi „po stwierdzeniu ustania przyczyn zatrzymania”(art. 5 ust.3 tej ustawy).Przyczyny zatrzymania „ustaną” wtedy, gdy dłużnik podejmie proponowaną mu pracę i tym samym wywiąże się z zobowiązań alimentacyjnych. Tak więc zatrzymanie prawa jazdy nie będzie dotyczyło każdego dłużnika alimentacyjnego. Kwota zaległości alimentacyjnych nie ma tutaj żadnego znaczenia.

DODANO:
03/06/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie