PYTANIE: Po jakim czasie sprawa za prowadzenie po pijanemu ulega przedawnieniu? Czy taka rozprawa może się odbyć bez obecności oskarżonego i czy w przypadku nieobecności oskarżonego może zapaść wyrok? W takim wypadku się stanie z prawem jazdy jeżeli ul

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Stosownie do treści art. 101 § 1 kodeksu karnego przedawnienie karalności czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat (a do tej kategorii zaliczyć należy przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości – art. 178a kk) następuje po upływie 5 lat od jego popełnienia. Przypomnieć wypada, że stan nietrzeźwości występuje w sytuacji, gdy zawartość alkoholu przekracza 0,5 promila we krwi lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza (§ 16 kodeksu karnego). Jeżeli w owym pięcioletnim okresie wszczęto postępowanie karne przeciwko osobie, karalność popełnionego przestępstwa ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu (art. 102 kk). W razie wystąpienia takiego przedawnienia, sprawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za popełnione przestępstwo, jak również nie mogą być wobec niego zastosowane jakiekolwiek środki karne (np. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych). Postępowanie w sprawie przedmiotowego przestępstwa prowadzone jest w trybie uproszczonym (art. 178a kk w zw. z art. 325b § 1 pkt. 1 i art. 469 kodeksu postępowania karnego). Z tej racji, stosownie do treści art. 479 § 1 kpk, jeżeli oskarżony, któremu doręczono wezwanie, nie stawi się na rozprawę główną, sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału, a jeżeli nie stawił się również obrońca - wydać wyrok zaoczny. Wyrok ten doręcza się oskarżonemu. W terminie 7 dni od doręczenia odpisu wyroku zaocznego oskarżony może wnieść sprzeciw, w którym powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie (art. 482 § 1 kpk). Sąd nie uwzględni sprzeciwu, jeżeli uzna nieobecność oskarżonego na rozprawie za nie usprawiedliwioną (art. 482 § 2 kpk). Na postanowienie to służy zażalenie. Uwzględnienie sprzeciwu powoduje ponowne rozpoznanie sprawy. Wyrok zaoczny traci moc, gdy oskarżony lub jego obrońca stawi się na rozprawę (art. 482 § 3 kpk). Jeśli zaś oskarżony usprawiedliwił swoją nieobecność, rozprawy głównej nie można przeprowadzić w czasie jego nieobecności, gdy usprawiedliwiwszy swe niestawiennictwo wnosił o odroczenie rozprawy (art. 480 kpk).

DODANO:
12/06/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie