PYTANIE: Chciałabym wiedzieć gdzie załatwić zasiłek macierzyński i komu się należy

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w Kodeksie pracy oraz w Ustawie z dnia 25. 06. 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja : Dz.U. nr 60, poz. 636 oraz z 2005 r nr. 10, poz.71). Art. 184[1] K.p. dotyczy zasiłku macierzyńskiego. Jego treść jest następująca: „ Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami”. Te przepisy o których jest mowa w tym artykule są zawarte w Ustawie z dnia 25. 06. 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z art. 29 ust. 5 tego aktu prawnego – „Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego/../”. Z art. 180[1] par. 1 K.p., wiadomo, że zasiłek macierzyński jest wypłacany jako okres urlopu macierzyńskiego. Aktualnie wynosi on : - 16 tygodni przy pierwszym porodzie, - 18 tygodni przy każdym następnym porodzie, - 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy pierwszym porodzie, oraz - 18 tygodni w razie przyjęcia dziecka na wychowanie (art. 180[1] par. 2 K.p. ). Zasiłek macierzyński przysługuje „osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa”. Jest to art. 1 ustawy z 25.06 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Art. 30 ust. 4 ustawy dotyczy prawa do zasiłku macierzyńskiego przysługującego pracownicom, którym przedłużono terminowa umowę do dnia porodu. Cytuję go w całości. „ Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 par. 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.”. Art. 36. ust. 1 znowelizowanej niniejszej ustawy stanowi o podstawie wymiaru tego świadczenia. Tu cytuję: – „ Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy”. Art. 37. ust. 1 „ Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy”. Art. 38. ust. 1 – „Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego będącego pracownikiem za okres, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte”. Art. 36. ust. 2 „Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia”. Art. 36. ust. 3 „ Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku”. Istotny jest tutaj zapis w art. 45 ust. 1 ustawy. Wynika z niego, że podstawa wymiaru zasiłku dla zatrudnionych na cały etat „nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71 % tego wynagrodzenia /…/”.”Miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia podstawy wymiaru zasiłku.” (art. 31 ust. 1 ustawy). Zasiłek macierzyński przysługuje za okres urlopu macierzyńskiego. Można go otrzymać tylko w czasie trwania umowy o pracę. Jeżeli pracownik ma umowę na czas nieokreślony to prawo do urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku macierzyńskiego będzie mu się kodeksowo należało. Z mocy prawa należy się ono każdej pracownicy, która została matką bez względu na staż pracy i wymiar czasu pracy (np. umowa na część etatu) . Rodzaj zakładu pracy nie ma tutaj znaczenia. (art. 180 K.p.). Jeżeli umowa o pracę jest zawarta na czas określony, czas wykonania określonej pracy lub okres próbny dłuższy niż 1 miesiąc, wtedy ta umowa terminowa która rozwiązywałaby się po trzecim miesiącu ciąży zostaje przedłużona do dnia porodu. Za ten jeden dzień pracodawca wypłaci zasiłek macierzyński. Potem będzie on wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli umowa o pracę jest zawarta na 1 miesięczny lub krótszy okres próbny, albo umowa zawarta jest na czas zastępstwa i ulegnie rozwiązaniu przed porodem to wtedy urlop i zasiłek macierzyński nie będzie przysługiwał. Formalności związane z otrzymaniem zasiłku macierzyńskiego należy załatwiać w swoim oddziale ZUS. Podstawa prawna: 1. art. ; 180 K.p., 180 [1] par. 1 i 2 K.p. , 184 [1] K.p. 2. art. ; 1 ust.1, 31 ust. 1, 36 ust. 1, 2 i 3, 38 ust. 1, 45 ust. 1 Ustawy z dnia 25. 06. 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja : Dz.U. nr 60, poz. 636 oraz z 2005 r nr. 10, poz.71).

DODANO:
30/06/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie